دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1401 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 224-205 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


1- دانشجوی دکتری گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
2- استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. ، d.mahdavi@cfu.ac.ir
3- استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
4- استاد گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
چکیده:   (1137 مشاهده)
امروزه نواحی روستایی به دلیل شرایط خاص اکولوژیکی و اقتصادی - اجتماعی با مسائل و مشکلات متعدد و متنوعی مواجه هستند که فقر و محرومیت از  مهمترین آنهاست. در این راستا،کارآفرینی با خلق فرصتهای جدید  اشتغال و کسب درآمد،می تواند نقش مؤثری در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی روستاها داشته باشد؛ بنابراین، سنجش وضعیت کارآفرینی روستاییان و تلاش برای توسعه و تقویت آن در فرایند توسعۀ روستایی از طریق شناسایی عوامل پیش برنده آن، اهمیت ویژ ه ای دارد.پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران‌های موثر بر وضعیت آینده توسعه کارآفرینی روستایی در شهرستان الشتر و چگونگی تأثیرگذاری این پیشران‌ها بر یکدیگر انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت، بر اساس روش علم آینده‌پژوهی، تحلیلی و اکتشافی و بر اساس هدف کاربردی است که در دو مرحله تعیین شاخص‌های کلیدی از طریق روش دلفی و شناسایی پیشران‌ها بر اساس نظرخواهی از نخبگان اجرایی و دانشگاهی متخصص در حوزه کارآفرینی  با استفاده از نرم‌افزار MicMac  و بر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع انجام شده است. یافته‌ها بر اساس وضعیت صفحه پراکندگی عوامل نشان داد، سیستم ناپایدار است و بیشتر عوامل در اطراف محور قطری صفحه پراکنده هستند. همچنین نتایج نشان داد که از بین 24 عامل در نظر گرفته شده، در نهایت با توجه به امتیاز بالای تأثیرگذار و تأثیرپذیری مستقیم 14 عامل به عنوان خروجی میک مک ، در آینده توسعه کارآفرینی روستایی شهرستان نیر تأثیرگذار هستند. نتایج نشان داد که از بین 14 عامل پیشران، عوامل دسترسی به بازار مناسب برای عرضه تولیدات محلی و بومی به مصرف کنندگان، ایجاد و توسعه نهادها و سازمان‌های محلی مرتبط با کارآفرینی، سرمایه گذاری در خدمات آموزشی، ترویجی و اطلاع رسانی،  دسترسی به اعتبارات بانکی و تسهیلات دولتی، تأثیرگذاری بالاتری بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. در نهایت با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که توجه کافی به عوامل کلیدی و تاثیرگذار، اولویت بندی و مدنظر قرار دادن روابط آن‌ها با یکدیگر می‌تواند زمینه ساز تحقق و توسعه و تکامل مطلوب و الگومدار توسعه کارآفرینی روستایی در شهرستان الشتر باشد.
متن کامل [PDF 1840 kb]   (349 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/5/15 | پذیرش: 1401/7/1

فهرست منابع
1. Ahmadi, s., Kohestani, H., Yadavar, H., & Shabanali Fami, H. 2019. Meta-analysis of factors affecting the development of rural women's entrepreneurship, Space Economy and Rural Development Quarterly, Year 8, Number 1, pp. 21-38. (In persian)
2. Amini, S., Hashemi, & S.S. 2017. The role of entrepreneurship in the development of tourism, Journal of Work and Society. pp. 106-107. (In persian)
3. Amiri, N., Lotfi, I., & Hadipour, B. 2017. Future research approach in predicting threats of intelligence and security organizations (Pava Naja case study). Quarterly Journal of Police Protection and Security Studies, Volume 13, Number 48, Fall 2017, pp. 107-132. (In persian)
4. Arabi Javanmard, Z., & Jafari, H. (2018). Estimation of feeding to Elshtar aquifer in Lorestan province. Water and Soil (Agricultural Sciences and Industries), 33(1 (series 63)), 37-49.
5. Deh Deh Zadeh Silabi, P., & Ahmadifard, N. 2019. Determining key progressive affecting tourism development with a future research approach (case study: Mazandaran province cities), Geography and Environmental Sustainability Journal, Volume 10, Number 30, pp. 73-89. (In persian)
6. Estelaji, A.R., Ghorbin, A.R., & Taj, Sh. 2017. Identification and prioritization of tourism policy indicators effective in the development and construction of rural complex using factor analysis technique, case study: Deh Bala rural complex of Taft city. Regional Planning Quarterly, Year 8, Number 32, pp. 37-50. (in persian)
7. Farahani, H., Rasolinia, Z., & Asadeghi Saraskanroud, Z. 2014. Factors affecting the growth of entrepreneurship in rural areas, case: Jabransar village in Abdanan city, Space Economy and Rural Development Quarterly, Number 9, Year 3, pp. 1-16. (In persian)
8. Ghorbani, P., & Kabaranzadeh Kaidim, M.R. 2016. An introduction to the theoretical foundations of entrepreneurship (approach to economic theories of entrepreneurship). International Conference on Innovation and Research in Human Sciences, Management and Islamic Education, Qom, Soroush Hikmat Mortazavi Center for Islamic Studies and Research, Scientific Association for Communication and Propaganda of the Seminary. (In persian)
9. Godet, A. J., Meunier, M. F., & Roubelat, F. 2003. Structural analysis with the MICMAC method & actors’ strategy with MACTOR method, Futures Research Methodology, Vol.15, No. 2. Pp.124-135.
10. Hosseininia, Gh.H., & Fallahi, H. 2016. Factors affecting the development of rural entrepreneurship (study sample: rural areas of Manojan). Rural Research Quarterly, Volume 8, Number 1, pp. 22-37. (In persian)
11. Kuratko, D. F., & Hadgetts, R. M. 2004. Entrepreneurship theory, process and practice. U.S.A: South-Western. Pp.28-39
12. Lordkipanidze. M. 2002. Enhancing Entrepreneurship in Rural Tourism for Sustainable Regional Development: The Case of Söderslätt Region, Sweden, the International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE); International miljö institute.
13. Lordkipanidze. M., brezet, H., & backman, M. 2005. The entrepreneurship factor in sustainable tourism development, journal of cleaner production, PP: 787-798.
14. Lorestan Governorate Planning Deputy, Lorestan Province Statistical Yearbook. Khorramabad: Lorestan Governorate, General Department of Statistics and Information.2019. (In persian)
15. Macke, D. 2001. Situation Analysis Entrepreneurship & Rural Texas, Draft Report Rural Entrepreneurship Initiative.
16. Marzieh farmer 2017. Analyzing the determinants and progressive of rural entrepreneurship development in Iran with a meta-analytical approach, Journal of Economic Research and Agricultural Development of Iran, Volume 2-49, Number 4, pp. 778-765.
17. Mohadi, R., & Yagoubi Farani, A. 2012. Investigation and analysis of obstacles and limitations of rural women's entrepreneurship development in Iran, number 142, pp. 38-50. (In persian)
18. Omidi, N., Mohammadi, E., Al-Hopur Ashraf, Y., & Khalili, K. 2018. Analysis of factors affecting the development of small and medium entrepreneurial companies in the rural areas of Eyalam Province, Space Economy and Rural Development Quarterly, Year 7, Number 3, pp. 145-164. (In persian)
19. Omidpour, F., Rahmani Fazli, A.R., & Azizpour, F. 2019. Analysis of structural factors affecting the development of entrepreneurship in rural areas of Delfan city, Space Economy and Rural Development Quarterly, Year 9, Number 1, pp. 21-40. (In persian)
20. Qadiri Masoum, M., Tahmasi, B., Shokriani, A., & Khankarna, M. 2019. The role of entrepreneurial capacities in the development of peri-urban spaces Case: Islamshahr city, Journal of development of peri-urban spaces, year 1, number 2, pp. 35-46. (In persian)
21. Rezvani, M. R., & Najarzadeh, M. 2008. Investigation and analysis of the fields of entrepreneurship of villagers in the process of development of rural areas, a case study: South Braan village (Isfahan city). Journal of Entrepreneurship Development, first year, number 2, pp. 161-182. (In persian)
22. Sejasi Khedari, H., & Ruknuddin Eftekhari, A.R., & Mahdavi, D. (2015). Sustainable development of tourism entrepreneurship with emphasis on rural areas. Tehran: Samit Publications, first edition, 354 pages. (In persian)
23. Shahraki, H., Mohadi, R., & Yagoubi Farani, A. 2015. Analyzing the cultural and social components of rural entrepreneurship: a qualitative research, Entrepreneurship Development, Volume 9, Number 4, pp. 768-749. (In persian)
24. Sobel, R. S., & King, K. A. 2008. Does school choice increase the rate of youth entrepreneurship? – N.27, pp.429-438.
25. Taghilo, Ali Akbar, Soltani Naser, Aftab Ahmad. 2016. progressive of rural development in Iran, space planning and preparation, volume 20, number 4, pp. 1-20. (In persian)
26. Tousi, R., Jamshidi, A.R., Taghdisi, A. 2013. Rural entrepreneurship and determination of factors affecting it, a case study: villages of Minodasht city, Journal of Rural Research and Planning, year 3, number 8, pp. 1-11. (In persian)
27. Zali, N., & Torzhadi, M. 2015. Identification and structural analysis of the progressive of development in Gilan province using the mutual effects analysis method, presented at the first national conference on urban planning architecture and civil engineering, Qom, Institute of Scientific Conferences of Third Hazara Thinkers. (In persian)

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.