راهنمای نگارش مقاله

 | تاریخ ارسال: 1398/12/13 | 
راهنمای نگارش مقالات در فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی»
 
دانلود فرم تعهدنامه و تعارض منافع
دانلود فرمت نگارش مقاله 

نویسندگان محترم توجه فرمائید که فرمت مقاله ارسالی باید بر اساس فایل الگوی مجله، تهیه و تنظیم شده باشد. لذا جهت یکپارچگی فرمت مقالات دریافتی توصیه می گردد از فایل الگوی مجله که در بالا آمده است مورد استفاده قرار گیرد.

تذکر ۱:
در صورت مشاهده هرگونه مغایرتی از لحاظ نگارش (به‌خصوص در فرمت مراجع، نوشتار فرمول‌ها و روابط، سبک‌های تعریف‌شده، اندازه فونت‌ها و …) با فایل الگوی مجله، پیش از ارزیابی اولیه فایل به نویسندگان جهت اصلاح فرمت بازگردانده خواهد شد.

تذکر ۲:
برای تمام مقالات دریافتی توسط نرم افزر مشابهت یاب، برای بررسی اولیه مقالات جهت حصول اطمینان از صحت مالکیت و نداشتن تشابه با دیگر مقالات صورت خواهد گرفت. لازم به ذکر است میزان مشابهت تا محدوده تعیین شده (۲۰%) مجاز می باشد.

نکته بسیار مهم(نحوه ارسال فایل اصلاح شده پس داوری):
نویسندگان و پژوهشگران ارجمند دقت فرمایند زمانی که نظرات داوران به نویسندگان ارسال می گردد و وضعیت مقاله بصورت آماده ویرایش قرار گرفت باید همه نکات داوران محترم را در فایل نهایی اصلاح و با رنگ دیگر برجسته و مشخص نمایند. در ارسال فایل اصلاح شده نیز باید این فایل را جایگزین فایل اصل مقاله بدون نام نویسندگان کنند تا وضعیت مقاله به صورت ویرایش شده توسط ارسال کننده تغییر پیدا کند(از ارسال این فایل صورت فایل های پیوست خوداری کنید).


مقالات ارسالی نباید در هیچ یک از نشریات و سمینارهای داخلی و خارجی ارائه شده باشد.
مسئولیت کامل نوشتارها بر عهدۀ نویسنده یا نویسندگان محترم خواهد بود.
هر مقاله بایستی در ابعاد کاغذ و با حاشیه از بالا، پایین و چپ ۲.۵ سانتی متر و راست ۳ سانتی متر تحت نرم­ افزار Word ۲۰۰۷  تنظیم گردد.
فاصله بین خطوط ۱.۱۵ و مقاله به صورت تک ستونی تنظیم و حجم کل آن بیش از ۱۵ صفحه نباشد.
ساختار مقالات ارسالی بایستی شامل: چکیده فارسی، کلیدواژگان فارسی، چکیده انگلیسی، کلید واژگان انگلیسی، مقدمه، روش تحقیق، یافته های تحقیق، بحث و نتیجه گیری، تقدیر و سپاسگزاری و منابع باشد.که این اجز به صورت زیر تنظیم شده باشد.


نکات مورد توجه نویسندگان:
در صفحه اول نام نویسندگان باید بصورت ابتدا، نام و نام خانوادگی، سمت/ گروه/ دانشکده (یا پژوهشکده)/ دانشگاه (یا موسسه یا سازمان)/ شهر/ کشور تنظیم شده باشد و نویسنده مسئول با علامت ستاره و درج آدرس پست الکترونیکی، آدرس پستی، و شماره تلفن مشخص شده باشد.


در متن مقاله ارسالی نباید واژگان لاتین و یا کلمات انگلیسی وجود داشته باشد به عبارتی تمامی واژگان انگلیسی و منابع انگلیسی، معادل لاتین آنها باید در پاورقی قرار گیرد و معادل فارسی آنها در متن مقاله موجود باشد...
(استثناء: فرمول ها و یا بعضی اسامی آمونهای آماری که معادل انگلیسی آنها مستدل و رایج است میتواند در متن روش تحقیق و یا ارائه یافته ها وجود داشته باشد) .....


ساختار مقاله ارسالی (اجزاء و سرتیترهای لازم در مقاله):
۱ـ عنوان فارسی 
۲ـ چکیده فارسی:
بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلمه باشد و از ۳۰۰ کلمه بیشتر نباشد.
۳ـ واژگان کلیدی فارسی: بین ۳ تا ۵ واژه باشد
۴ـ مقدمه: در این قسمت در ابتدا بیان مسئله و هدف تحقیق که باید بصورت مستدل و مبتنی بر پژوهش و با جدیدترین منابع به روز نوشته شده باشد و سپس به دنبال آن مبانی نظری و مهمترین مطالعات پیشنه پژوهی (بصورت مبسوط  و یا با استفاده از جداول نظم دهنده) مرتبط با عنوان مقاله درج گردد.
۵ـ روش تحقیق: در این قسمت روش تحقیق، متغیرها و مولفه های مورد بررسی بصورت کامل مشخص و واضح مشخص شده؛ جامعه آماری، روش نمونه گیری، پایایی ابزار تحقیق، روش تجزیه و تحلیل به دقت بیان شود
۵ـ ۱ـ محدوده مورد مطالعه: که ناحیه جغرافیایی مورد مطالعه همراه با نقشه های مورد نیاز مورد بررسی قرار گیرد.
۶ـ یافته های تحقیق: در این قسمت نتایج آزمون ها و تحلیل ها در قالب جداول و اشکال مورد نیاز شرح داده شود. تمامی جداول و اشکال باید رفرنس نویسی شده باشد. دقت گردد اعداد درون جداول حتما فارسی باشد و اعداد اعشاری نیز دقت گردد که حتما بصورت درستی نوشته شود.
مثال: نمونه درست:
۱۴/۵   نمونه غلط:   ۱۴.۵ یا ۱۴,۵
۷ـ بحث و نتیجه گیری:
در این قسمت یافته های بدست آمده از تحقیق با دلایل علمی معتبر مورد بحث و تفسیر قرار گرفته و لازم است نتایج یافته های تحقیق با مطالعات پیشین پژوهی که در قسمت مقدمه ذکر شده اند تطبیق داده شود

۸ـ تقدیر و سپاسگزاری: لطفا در این بخش مشخص شود که مقاله حاضر، خروجی کدام یک از شیوه‌های زیر است:
               ۱- حاصل طرح پژوهشی با ذکر نام کارفرما (دانشگاه/ سازمان)؛
               ۲- حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری با ذکر  نام دانشجو/نام استاد راهنما/ رشته تحصیلی/ دانشگاه)؛
               ۳- نتیجه فعالیت علمی نویسنده(گان).
۹ـ عنوان انگلیسی
۱۰ـ چکیده انگلیسی 
۱۱ـ کلید واژگان انگلیسی


بخش مقاله فونت و سایز
عنوان مقاله B Titr ۱۴pt, Bold
نام و مشخصات نویسندگان B Zar۱۱ pt, Bold
متن چکیده و واژگان کلیدی (فارسی) B Zar۱۱ pt, Bold
متن چکیده و واژگان کلیدی (انگلیسی) Times New Roman ۱۱ pt,  Bold
تیترها B Titr ۱۲ pt, Bold
متن اصلی (فارسی) B Zar ۱۲ pt
متن اصلی (انگلیسی) Times New Roman ۱۱ pt
عناوین اشکال و جداول B Zar۱۰ pt, Bold
منابع انگلیسی Times New Roman ۱۱ pt Italic
منابع فارسی B Zar۱۲ pt
 
منابع مقاله باید به روش APA ارائه شود.
روش ارائه‌ی منابع و مآخذ در داخل مقاله: داخل پرانتز با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه‌ی مورد استفاده آورده شود. مثال: (افراخته، ۱۳۹۵: ۱۵) 
روش ارائه‌ی منابع و مآخذ در انتهای مقاله:
کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان. سال انتشار. عنوان کتاب. محل انتشار: نام ناشر.

افراخته، حسن و حوریه مرادی. ۱۳۹۸. کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه. خرم­ آباد: انتشارات دانشگاه لرستان، چاپ اول، ۹۹ صفحه

Warf, B. ۲۰۰۶. Encyclopedia of Human Geography. London: Sage Publication.

نشریه: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان. سال انتشار. "عنوان مقاله". نام نشریه. شماره مسلسل. شماره صفحات مقاله.

یاراحمدی، داریوش و سیامک شرفی. ۱۳۹۶." ارزیابی مخاطرات محیطی طبیعی آزاد راه خرم آباد ـ پل زال با رویکرد پدافند غیرعامل"... فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی. شماره ۲۳. صص ۴۵-۲۱.

Avandia, K. ۲۰۰۷. “Resettlement and Rehabilitation Issues in Uttaranchal (India) with Reference to Natural Disasters”. Disaster Prevention and Management: An International Journal. Vol. ۱۶. No. ۳. PP. ۳۶۱-۳۶۹.

فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا خواهد بود.

منابع مورد استفاده نباید کمتر از ۲۰ منبع باشد.

واحدهای استفاده شده در مقاله باید در سیستم متریک باشد.

 
حق رد یا قبول و ویراستاری مقالات برای مجله محفوظ است. اصل مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ مسئولیتی در این ارتباط نخواهد داشت.
نکته: از پذیرش و یا ارسال به فرایند داوری مقالاتی که، فرمت مجله را رعایت نکرده اند معذور هستیم. 


نویسندگان محترم، باید از شماره های بهار ۱۴۰۱ بابت بخشی از هزینه های چاپ و داوری مقالات پذیرش شده مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل ۶۰۰ هزار تومان) به حساب معاونت پژهشی دانشگاه لرستان پرداخت نمایند.

فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانیدفعات مشاهده: 4328 بار   |   دفعات چاپ: 358 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق