فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی- اطلاعات نشریه
اطلاعات نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/12 | 
مدیر مسئول: دکتر حوریه مرادی
سردبیر: دکتر تقی طاوسی
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی:
http://gsma.lu.ac.ir/find-1.39.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب