فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی- اخبار نشریه
انتشار شماره ۱(بهار ۱۳۹۹)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با استعانت از خداوند متعال، در پی تلاش مضاعف هیأت تحریریه و همکاری بی‌دریغ داوران محترم فصلنامه، شماره‌ ۱(بهار ۱۳۹۹) فصلنامه علمی مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی منتشر گردید.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی:
http://gsma.lu.ac.ir/find-1.43.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب