دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1401 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 59-41 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

حسنلو لیلا، جلالیان حمید، عزیزپور فرهاد. توانسنجی ایجاد خوشه های صنعتی در قطب های کشاورزی مناطق کوهستانی (مورد مطالعه: شهرستان طارم). مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی. 1401; 3 (4) :41-59

URL: http://gsma.lu.ac.ir/article-1-208-fa.html


1- دانشجوی دکتری گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
2- دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. ، hamidjalalian@khu.ac.ir
3- دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
چکیده:   (2301 مشاهده)
ایجاد و توسعه خوشه­های صنعتی در قطب­های کشاورزی مناطق کوهستانی راهکاری اساسی برای غلبه بر محدودیت­های شغلی است. هدف از این پژوهش توانسنجی و اولویت‌بندی مکانی ایجاد خوشه­های صنعتی در قطب­های کشاورزی با استفاده از روش­های سنجش از دور است که برای این هدف، شهرستان طارم به عنوان نمونه مطالعه شده‌است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از روش­های کتابخانه­ای و اسنادی، میدانی و تصاویر ماهوارهای استفاده شد. قلمرو مکانی پژوهش، محدوده شهرستان طارم در استان زنجان است. با استفاده از تصاویر ماهواره­ای لندست 8، نقشه­های طبقه­بندی شده اراضی استخراج شد. به­منظور شناسایی الگوی پراکنش اراضی کشاورزی به ویژه خوشه­های فعالیتی، داده­های ماهواره­ای با استفاده از نرم­افزارهای ENVI، IDRISI SELVA و ARCGIS تحلیل فضایی شد. برای تعیین محدوده‌های مناسب برای خوشه­های صنعتی با تأکید بر خوشه­های کشاورزی از روش تحلیل لکه­های داغ و آماره گتیس­جی استفاده شد. بدین منظور، سه اولویت پهنهای در شهرستان طارم شناسایی شد. اولویت اول، در محدوده سکونتگاه­های اصلی شهرستان طارم یعنی چورزق، آب­بر و گیلوان قرار گرفته‌است. برتری نسبی این پهنه بیشتر به خاطر وجود منابع انسانی این محدوده­ها است که امکان برنامه­ریزی خوشه­های صنعتی-کشاورزی را با تکیه به وجود سرمایه­های انسانی ممکن می­سازد. اولویت دوم، عمدتاً در لایه بلافصل پهنه اول قرار دارد که به نوعی توانسته از پتانسیل­های منابع انسانی مربوط به اولویت اول، بهره گیرد. اولویت­ سوم، از منابع انسانی فاصله بیشتری دارد، اما سایر پتانسیل­ها در این مناطق، امکان گسترش خوشه­های صنعتی-کشاورزی را در این محدوده­ها فراهم می­سازد. آنچه که در بررسی این خوشه­ها نیز مشخص است، وجود فضاهای بیشتر در محدوده چورزق برای گسترش خوشه­های صنعتی-کشاورزی است که در واقع تمرکز پتانسیل­ها را در محدوده بیشتری ممکن می­سازد.
متن کامل [PDF 1805 kb]   (375 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/5/7 | پذیرش: 1400/6/10

فهرست منابع
1. Afrakhte, H., & Ghasemi Siani, M. 2014. The role of industrial areas in rural development; Case study: Kuhpayeh industrial area in Isfahan county. Housing and Village Environment Quarterly, 148, 79. (in persian).
2. Amini, A. 2013. Evaluation and analysis of location selection of rural industrial areas (case study: Markazi Province). human geography research, vol 45, No 2 (series 84), Pp. 139-156. (in persian)
3. Azirpour, F. 2008. The role of rural-urban linkages in rural development with an emphasis on milk production networks. PhD dissertation, Farhad Azirpour, Shahid Beheshti University, Faculty of Geography. (in persian)
4. Babajani, A., Kalantari, K., Rezvanfar, A., & Shaban Ali Fami, H. 2008. Locating horticultural products processing industries in Kermanshah province using hybrid indexing and geographic information system (GIS). Iranian Journal of Biosystem Engineering (40) 1, pp. 71-78. (in persian).
5. Bahrami, R. 2019. Socio-economic effects of rural industries (handicrafts and home businesses) on rural development Case: Sanandaj county villages. Journal of Geography and Planning, vol 24, No 71, Pp. 103-81. (in persian)
6. Bouzarjmehri, K., Shayan, H., & Bahrami, K. 2014. Investigating the social and environmental effects of industrial towns on rural areas, a case study: Chenaran Industrial Town. Regional Planning Quarterly, Vol 5, No 20, Pp. 81-96. (in persian)
7. Cral, M. 2007. Rural industrialization. Journal of Rural reconstruction.
8. Christian, H., & Ketels, M. 2004. Cluster- Based Economic Development, What Have We Learned. Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School, London, UK.
9. Cruz, S. C. S., & Teixeira, A. A. C. (2010). The Evolution of the Cluster.
10. Dadashpour, H., & Sokhandan, N. 2018. Evaluating the effect of industrial network structure on improving learning capacities in industrial areas. Journal of Geography and Planning, Vol 23, Nol 69, Pp. 65-86. (in persian)
11. DHV consulting engineers from the Netherlands. 1992. Guidelines for planning rural centers (volume one). Translated by Seyyed Javad Mir, Naser Oktaei, and Mehdi Ganjian. Tehran: Village and Development Publishing House. (in persian)
12. Douglass, M. 1998. A Regional Network Strategy for Reciprocal Rural-Urban Linkages: An Agenda for Policy Research with Reference to Indonesia. Third World Planning Review, Vol 20, No. 1.
13. Ebenstein, A. 2012. The consequences of industrialization: Evidence from water pollution and digestive cancers in China. The Review of Economics and Statistics, Vol 94, No1, Pp. 186-201.
14. Farahani, H., Cheraghi, M., & Ansari, E. 2019. The role of industrial towns in the economic stability of rural areas (a case study of al-Qachin district, Cheram county, Kohgiluyeh and Boyar Ahmad provinces). Geography Quarterly, 65, Pp. 31-43. (in persian)
15. Hai. L. T., Schnitzer, H., Thanh, T. V., & Braunegg, G. 2016. An integrated eco-model of agriculture and small-scale industry in craft villages toward cleaner production and sustainable development in rural areas-A case study from Mekong delta of Viet Nam. Journal of Cleaner Production, Vol 137, No 4, Pp. 274-282.
16. Hamzaei, M., Shayan, H., & Buzarjmehri, K. 2013. Evaluation of the social effects of industrial settlements on rural areas Case: Industrial settlement of Khayam Neishabour. Space Economy and Rural Development Quarterly, Vol 3, No 3 (9 consecutive), Pp. 149-163. (in persian)
17. Hatami Fard, S. 2011. Investigating the factors affecting the utilization of transformation and complementary industries in Zanjan province. Journal of Economic Research and Agricultural Development of Iran, Vol 2-42, No 2, pp. 413-421. (in persian)
18. Hedlund, M., & Lundholm, E. 2015. Restructuring of rural Sweden -Employment transitionand outmigration of three cohorts born 1945-1980. Journal of Rural Studies, Vol 42, No 4, Pp. 123-132. DOI:10.1016/j.jrurstud.2015.10.006
19. Kurd, B., & Khashi, E. 2013. Identifying and prioritizing the factors of creating an industrial cluster using the method of network analysis process (case study: Khurmai Saravan industrial cluster). Entrepreneurship Development Journal, Vol 7, No 2, Pp. 265-247. (in persian)
20. Lee, S. 2007. Diversification of the Rural Economy: A Case Study on Rural Industrialization in the Republic of Korea. Pyongyang: INSES.
21. Literature: Shedding Light on the Regional Studies–Regional Science Debate. Regional Studies, Vol. 44.9, pp. 1263–1288.
22. Liu, Y., Huang, J., & Zikhali, P. 2016. The bittersweet fruits of industrialization in rural China: The cost of environment and the benefit from off-farm employment. China Economic Review, Vol 38, No 3, Pp. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2015.11.006
23. Martin, S., & Lorenzen, K. 2016. Livelihood Diversification in Rural Laos. World Development, http: //dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.PP.1-18.
24. Mokhayeri, N., Taj, Sh., Estelaji, A., & Motiei Langroudi, S. H. 2019. Investigating the effect of the creation and expansion of transformation and complementary industries on the improvement of economic indicators (case study: villages of Gorgan county). Human settlement planning studies, 15 (3), 811-826. (in persian)
25. Morgan, J. Q. 2007. Industry Clusters and Metropolitan Economic Growth and Equality. International Journal of Economic Development, Vol 9, No 4, pp. 307-375.
26. Pak-Najad, A. A. 2007. Transformation and complementary industries of the agricultural sector. Agriculture and Food Monthly, No. 23, 22-57. (in persian)
27. Rabelotti, R. 1997. External Economies and Cooperation on Industrial Districts: A Comparison of Italy and Mexico. St. Martin's Press.
28. Rahimi, A. 2004. Explaining the characteristics of transformation and complementary industries in the agricultural sector, relying on the experiences of countries. Tehran: Jamia Nagar. (in persian)
29. Ravanestan, K. 2012. Management challenges of business cluster development. National Conference on Entrepreneurship and Management of Knowledge-Based Businesses, pp. 1-19. (in persian)
30. Riggi, M. R., & Maggioni, M. A. 2004. Labour Market Dynamics and Industrial Clusters: an Ecological based Approach. XIX National Conference of Labour Economics.
31. Romanova, A., Abdurakhmanov, A., Ilyin, V., Vygnanova, M., & Skrebutene, E. 2019. Formation of a regional industrial cluster on the basis of coordination of business entities' interests. Procedia Computer Science 149 (2019), Pp. 525–528
32. Saidi, A., & Azizpour, F. 2004. Regional networks and local development with an emphasis on rural-urban links; Case example: milk production network in Litkoh district (Amol/Mazandaran). Geography Quarterly, Vol 1, No 2, pp. 18-1. (in persian)
33. SharifZadegan, M. H., & Nourai, H. 2015. Analyzing the effects of industrial clusters on regional development: Case study: Stone industrial clusters in Isfahan metropolitan region.
34. Sölvell, Ö.,& Williams, M. 2013. Building the Cluster Commons: An Evaluation of 12 Cluster Organizations in Sweden 2005-2012. Stockholm: Ivory Tower Publishers.
35. Stimson, R.J., R.S. Roger & H.R. Brian. 2006. Regional Economic Deve; opment: Analysis and Planning Strategy.2 the Evolution of Strategy from Early to Conternporary Approaches, Pp. 53-104.
36. Tulabi-Nezhad, M., & Hosseinjani, A. 2017. Optimum location of rural transformation and supplementary industries in the central part of Poldakhtar city. human settlements planning studies, vol 13, No 3, Pp. 781-804. (in persian)
37. Wheitz, R. 2006. Regional Planning for Developing Countries. London: Blackwell.
38. World Bank. 2008. World Development Report 2008: Agriculture for Development. Washington, DC.
39. Zahiri, M., Aghaari-Hir, M., & Zakari Miyab, K. 2014. Prioritization of agricultural transformation and complementary industries in Azarshahr city with the combined method of Delphi and TOPSIS. Journal of Geography and Planning, No 19, No 51, Pp. 246-221. (in persian)
40. Ziari, K., Mahdnezhad, H., & Parhiz, F. 2008. Principles and techniques of urban planning. Chabahar International Regional Planning Quarterly, Vol 6, NO 24, Pp. 27-44. (in Persian)

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق