دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1401 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 40-21 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

ساسانپور فرزانه، حیدری نیا سعید، شماعی علی، فصیحی حبیب اله. مفاهیم و بنیان‌های جدید فضای شهری هیبریدی در عصر اطلاعات (مورد مطالعه: کلان‌شهر تهران). مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی. 1401; 3 (1) :21-40

URL: http://gsma.lu.ac.ir/article-1-226-fa.html


1- دانشیار گروه جغرافیای انسانی،دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ، sasanpour@khu.ac.ir
2- دانشجوی دکتری گروه جغرافیای انسانی،دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
3- دانشیار گروه جغرافیای انسانی،دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده:   (1742 مشاهده)
امروزه در حوزه شهر و شهرنشینی پارادایم جامعه اطلاعاتی بعنوان پارادایم نوین و مسلط مورد تأکید است و ماهیت خود را از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی اعمال می­کند و شهر امروز را با دو ویژگی جدایی‌ناپذیر فیزیکی و مجازی برحسب جامعه اطلاعاتی تعریف نموده است. هدف از پژوهش حاضر در وهله اول ایجاد بینشی منطقی از دانش و چیستی عصر اطلاعات و تأثیرات احتمالی آن بر شهرها است و در وهله دوم بررسی وضعیت شهر تهران ازنظر شاخص­های هیبریدی شدن است. روش تحقیق حاضر توصیفی و تحلیلی است؛ در این راستا ضمن تحلیل ماهیت عصر اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، این ماهیت از طریق روش میدانی  (ارائه پرسشنامه به شهردار­های مناطق 22 کانه) و تحلیل محتوای چهار مورد از طرح‌های بالادست شهر تهران به آزمون گذاشته‌شده است. نتایج مطالعات کتابخانه­ای حاکی از این است که شهرها ازنظر محتوایی و فیزیکی در بخش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی دچار تحول و تغییرات بنیادی خواهند شد و فضای شهر به‌سوی هیبریدی شدن پیش خواهد رفت. نتایج مطالعات میدانی نشان می­دهد که محتوای هیچ‌کدام از طرح‌های مرتبط باکلان شهر تهران متناسب با مولفه های عصر اطلاعات تدوین‌نشده‌اند؛ همچنین از نگاه شهرداری­ها، مناطق 3، 1 و 22 ازنظر برخورداری از مولفه های عصر اطلاعات در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.
واژه‌های کلیدی: هیبریدی، عصر اطلاعات، شهر، فضا، ICT، تهران
متن کامل [PDF 1748 kb]   (275 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/8/11 | پذیرش: 1400/10/9

فهرست منابع
1. Alizadeh, Tooran. 2009. “Urban Design in the Digital Age: A Literature Review of Telework and Wired Communities”. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, Vol. 2, No. 3
2. Ansari, Samina, Partovi, Parvin .2015. "Explaining the contexts and principles of post-structuralism in urban planning", Iranian Journal of Architecture and Urban Development, Vol 9, No 16(in persian)
3. Bell, Daniel. 2001. Key Sociologists, Taylor and Francis e-library, London and New York
4. Ben-Joseph, E. 2011. “City Design in the Age of Digital Ubiquity”. Companion to Urban Design, 261.
5. Bertaud, A. and Malpezzi, S. 2003."The Spatial Distribution of Population in 48 world Cities: Implications for Economies in transition". Wisconsin Real Estate Department Working Paper.
6. Boyer, M. C. 2011. The Two Orders of Cybernetics in Urban Form and Design. Companion to Urban Design,
7. Brown, L. J., Dixon, D., & Gillham, O. 2009. "Urban Design for a New Century: Place Making for People". Wiley.
8. Burger, Martijn Johan, van Oort, Frank, Raspe, Otto .2013, "On the Economic Foundation of the Urban Network Paradigm". Spatial Integration, Functional Integration and Economic Complementarities within the Dutch Randstad, Urban Studies, DOI: 10.1177/0042098009352362
9. Carmona, M .2010. Public Places-Urban Spaces. Routledge.
10. Carolan, Michael S. 2005, "Realism without Reductionism: Toward an Ecologically
11. Embedded Sociology", Human Ecology Review, Vol. 12, No. 1
12. Castells, M. 2001. The Rise of Network Society, the Information Age: Economy, Society and Culture. (M. Chavoshian Trans). Tehran: Tarh-e-No.
13. Castells, Manoel .2000, The Contours of the Network Society. Foresight, 2(2), 151
14. Castells, Manuel, 2004, network society and new identity, translated by Mohammad Reza Moini, Majlis and Research, Vol 11, No 43(in persian)
15. Certomà, Chiara .2020, “Digital Social Innovation and Urban Space: A Critical Geography Agenda”, journal Urban Planning, Volume 5, Issue 4
16. Comprehensive tourism plan of Tehran province, 2014.
17. Consulting Engineers of Ecosystems .2016. Tehran Master Plan, Supreme Council of Urban Planning and Architecture, Ministry of Roads and Urban Development, Tehran (in persian)
18. Dadashpour, Hashem, Afaqpour, Atusa. 1395. "New epistemological and theoretical rationality governing the spatial organization of urban systems", Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Human Sciences, Volume 8, Number 2(in persian)
19. Dodge M. 2004. Geographies of E-Commerce: The Case of Amazon.com, In: S. Graham (ed.), The, Cybercities Reader, London: Routledge
20. Feinstein SS. 2001. “Inequality in Global City-Regions”, disP, 144(1)
21. Gashtil, Forough, Sajjadian, Nahid, Nemati, Morteza .2018. Geographical analysis of the impact of the global digital space on women's gender identity in the regions of Ahvaz city, Master's thesis, Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Earth Sciences (in persian)
22. Gholampour Galshaklami, Hamed, Mirzaei, Gadidi, Bahram, Alipour Darvishi, Zahra, 2019, "Relationship between socio-cultural factors and the desire of Tehrani youth to participate in sports", Socio-Cultural Changes, No. 64
23. Giddens, A. 2006, Sociology. (M. Sabouri, Trans) Tehran: Nashre ney.
24. Gordon, E. & de Souza e Silva, A. 2011. Net Locality. Blackwell Publishing Ltd. https://doi.org/10.1080/00343404.2011.630875
25. Habibi, Sayyed Mohsen, Ameli, Sayyed Reza, Ashtari, Delaram. 2018. "The space of flows and places, from confrontation to interaction: analyzing the impact of new technologies on the characteristics of urban space", Danesh Shahrzazi Journal, Vol 3, No 1(in persian)
26. Hall and pain. 2006. The polycentric metropolis, London: Earthscan.
27. Hanafizadeh, Payam, Khodabakhshi, Mohsen, Hanafizadeh, Mohammad Reza. 1386. "Extracting the main indicators of measuring information and communication technology: creating a rich integrated set of the main indicators of information and communication technology", Iranian Management Sciences Quarterly, second Valum, No 5(in persian)
28. Information and Communication Technology Organization of Tehran Municipality 2019. (in persian)
29. International Telecommunication :union:- ITU Society, 2010. Measuring the Information, Version1.01, Geneva Switzerland
30. Jamali, Firouz, Hosseinzadeh Delir, Karim, Hatami Alamdari, Iraj. 1391. "Changes in economic structures and new foundations of urban and regional spatial planning of metropolises, case study: Tabriz metropolis", Geography and Urban-Regional Studies, No 5(in persian)
31. Javaheri, Fatemeh, Madaghi, Javad, Siyar Khalaj, Hamed. 2018. "Media and environmental literacy (based on a selected sample of residents of Tehran)", Quarterly Journal of the Iranian Association for Cultural and Communication Studies, Vol 16, No 58 (in persian)
32. Karakiza, M. 2015. “The Impact of Social Media in the Public Sector”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 175(175). https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1214
33. Khatibi, Atiyeh, Danehkar, Afshin, Pour Ibrahim, Sharara, Vahid, Majid. 2014. "Introduction of DPSIR model and its applicability in environmental decision-making", Human and Environment Quarterly, No. 35(in persian)
34. Knox, P. L2007. “World Cities and the Internationalization of Design Services”. pp. 72-86
35. Marshall, S. 2009, Cities Design and Evolution. London/New York: Routledge.
36. Meijers, E. 2007. “From central place to network model: Teory and evidence of paradigm change”. Tijdschrif Voor Economische en SocialeGeografe/Journal of Economic and Social Geography, 98 (2), 245-259. http://dx.doi.org /10.1111/ j.1467- 9663.2007.00394.x
37. Memar, Soraya, Adlipour, Samad, Khaksar, Faeze. 2019. "Virtual social networks and identity crisis (with an emphasis on Iran's identity crisis)", Quarterly Journal of Social Studies and Research in Iran, Vol 1, No 4 (in persian)
38. Ministry of Communications and Information Technology (in persian)
39. Mitchell, W. J. 2001. “Virtual Architecture: Computers are Challenging Traditional Notions of Space”. (N. Sadeghi Pey, Trans). Soffeh, 1 (33)
40. Mohmmad Shapouri; bagher saokhani; Mohmmad Sadegh Mahdavy. "The effect of increasing marital age on the Families Intergroup Solidarity of Tehran City". Journal of Socio - Cultural Changes, 15, 2, 2018, 35-54.(in persian)
41. Naseri Azad, Amin .2006. "The city in the era of the network society, a review of the theories of Manuel Castells", analytical research quarterly of social sciences – vol 5, No 15 and 16(in persian)
42. Organization of cultural heritage and tourism of Tehran province. 2015. Comprehensive tourism development plan of Tehran Province, Cultural Heritage and Tourism Organization of Tehran Province. (in persian)
43. Puglisi, L. P. 2007. Hyper Architecture: Space in the Electronic Age) .M. R.Jodat, Trans). Tehran: Ganje Honar Press
44. Qadiri, Mahmoud, Dasta, Farzaneh, 2015, "Analysis of physical-spatial growth pattern of Tehran metropolis, Geographical Research Quarterly", No120(in persian)
45. Randhawa, A., & Kumar, A. 2017. Exploring sustainability of smart development initiatives in India. International Journal of Sustainable Built Environment, Vol.6, No.2, Pp. 701-710.
46. Renai Short, John and Yong Hyun Kim, 1384, Globalization and the City, translated by Ahmed Pourahmad and Shayan Rostami (Gahraman), Tehran, Academic Jihad Organization Publications
47. Reza Farinmehr; mohammadreza khatibi. 2012. "Effect of the Electronic City on Spatial Structure of a City, Case Study: Fardis (A Town in Iran)". Armanshahr Architecture & Urban Development, 5, 9, 2013, 373-385. (in persian)
48. Road and Urban Development Studies and Research Center .2004. Tehran Urban Complex Plan, Ministry of Housing and Urban Development, Tehran (in persian)
49. Sheller, M., & Urry, J. Eds. 2006. Mobile Technologies of the City. Taylor & Francis.
50. Statistics of Tehran city, 2018. (in persian)
51. Studies of the urban complex of Tehran, 2015, preparing a program for organizing informal settlements in Tehran and measures, empowering their communities with an emphasis on urban improvement (with the perspective of Shahr Nagar), Iran's specialized parent company for civil engineering and urban improvement (in persian)
52. Taylor, P., Hoyler, M., & Verbruggen, R. 2010. “Introducing central flow theory to complement central place theory”. Urban Studies, 47(13), 2803–2818. http://dx.doi.org/10.1177/0042098010377367
53. The main document of the strategic-structural plan for the development and construction of the city of Tehran (Comprehensive Plan of Tehran, 1386.). (in persian)
54. The plan of preparation and preparation of the preparation program of the province. 2018.
55. The third development program of Tehran city (1398-1400). 1397. Municipality of Tehran (in persian)
56. Toffler, Alvin. 1384. The third wave, 17th edition, translated by Shahindokht Khwarazmi, Tehran, Iran (in persian)
57. Tonkabani, Baharan, Shahabian, Pouyan, Madiri, Atosa. 2016. "Recognition and analysis of socio-cultural changes and developments in Tehran's urban public spaces today", Cultural Research Society, 8th year, No 4 (in persian)
58. Townsend A. 2008. “Digital mediated urban space: New Lessons for design”, PRAXIS, 6
59. United States Environmental Protection Agency. Office of Sustainable Communities Smart Growth Program, 2015. Smart Growth Self-Assessment for Rural Communities: Madison County, New York, Retrieved 12 February 2015 from www.epa.gov/smartgro
60. Van der Knaap, G. A, 2007. “Urban Network Development under Conditions of Uncertainty”. Cities in Globalization
61. Webster, Frank ,2014, Theories of the Information Society, International Library of Sociology London & new york, Fourth edition
62. Willis K.2007. Sensing Place: New Media Technologies and Urban Space, In: Frers, L. and Meier, L. (Eds.), Encountering Urban Places; Visual and Material Performances in the City, UK: Ashgate Press.
63. zohreh shabani; alireza mohseni tabrizi; roza karampour. "A Sociological Explanation of the Relationship between Internet Addiction and Social Isolation in of the Youth in the City of Tehran". Journal of Socio - Cultural Changes, 15, 3, 2018, 18-37. (in persian)

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق