دوره 2، شماره 4 - ( زمستان 1400 )                   جلد 2 شماره 4 صفحات 150-133 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

نصیری هنده خاله اسماعیل. سنجش و ارزیابی اثرات حکمروایی خوب بر بازآفرینی پایدار بافت های فرسوده شهری خرم آباد. مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی. 1400; 2 (4) :150-133

URL: http://gsma.lu.ac.ir/article-1-230-fa.html


دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ، esmael.nasiri@yahoo.com
چکیده:   (663 مشاهده)
ﻫﺪف این ﭘﮋوﻫﺶ، سنجش و ارزیابی اثرات حکمروایی خوب بر بازآفرینی پایدار بافت­های فرسوده شهری خرم­آباد است. در طی چند دهه اخیر با تشدید مسائل بازآفرینی بافت­های فرسوده، رویکرد حکمروایی خوب شهری به عنوان اثربخش­ترین، و پایدارترین شیوه در بازآفرینی معرفی شده است. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به اینکه ﺷﻬﺮ خرم­آباد دارای 28 ﻣﺤﻠﻪ با بافت ﻓﺮﺳﻮده است و نزدیک به 7 درﺻﺪ از مساحت این شهر را شامل می­شود به عنوان عرصه پژوهش انتخاب شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز از دو روش کتابخانه­ای و میدانی جمع­آوری شده است. اعتبار پرسشنامه نیز توسط اساتید متخصص در حوزه بافت­های فرسوده شهری مورد تایید قرار گرفت. در بررسی پایایی پرسشنامه­ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که برابر با 886/0 است. اطلاعات به دست آمده از پیمایش میدانی با استفاده از نرم­افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شهروندان بافت فرسوده است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر محاسبه شد. یافته­ها ﻧﺸﺎن داد که وضعیت شاخص­های حکمروایی خوب شهری در حوزه بافت­های ناکارآمد شهر خرم­آباد در شرایط مطلوبی قرار ندارد. در بین شاخص­های حکمروایی خوب شهری، شاخص حاکمیت قانونی با ضریب تاثیر 98/2 قدرت بیش­بینی کننده بیشتری نسبت به سایر شاخص­ها دارد. شاخص­های پاسخ­گویی، مشارکت و مسئولیت پذیری به ترتیب با ضرایب بتا، 643/0، 612/0،610/0 در رتبه­های بعدی قرار دارند و شاخص شفافیت با ضریب بتا 421/0 در رده آخر تاثیرگذاری قرار دارد از این­رو در سیاست­گذاری­های بازآفرینی پایدار در بافت­های ناکارآمد شهری خرم­آباد، لزوم توجه به تقویت عملکرد حکمروایی خوب شهری بر شاخص­های بازآفرینی پایدار به طور قطع تاثیرگذار است
متن کامل [PDF 987 kb]   (49 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/7/8 | پذیرش: 1400/10/9

فهرست منابع
1. ابراهیم‌زاده، عیسی؛ اسدیان، مرتضی، 1392. "تحلیل و ارزیابی میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران (مورد شناسی:شهر کاشمر)". جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌ای. شماره 6، صص 17-30.
2. اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان، 1399. گزارش عمران و بهسازی شهری لرستان.
3. اسدی، روح‌الله، 1388. "تحلیل جایگاه حکمروایی خوب شهری مشهد". پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. گروه جغرافیا، دانشگده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد.
4. امینی، میلاد، صارمی،حمیدرضا و قالیباف، محمد باقر، 1397. "جایگاه حکمروایی شهری در فرایند بازآفرینی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران"، تحقیقات جغرافیایی، شماره سوم، صص203-216
5. انصاری ؛ منصور، 1384. "دموکراسی گفتگویی، امکانات دموکراتیک اندیشه میخائیل باختین یورگن هامبرماس". تهران: نشر مرکز، چاپ اول.
6. برک‌پور، ناصر، 1385. "حکمروایی خوب شهری و نظام اداره شهرها در ایران". مجموعه مقالات همایش مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، صص 517-491.
7. پاداش، حمید؛ جهانشاهی، بابک؛ صادقین؛ علی، 1386. "مؤلفه‌ها و شاخص‌های حکمروایی شهری"، جسارت‌های شهرسازی، شماره 19 و 20 . صص 72-79.
8. پوراحمد، احمد، حبیبی، کیومرث، کشاورز، مهناز، 1389. "سیر تحول مفهوم شناسی بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی نو در بافت های فرسوده شهری"، شهر ایرانی ـ اسلامی، شماره اول ، صص73-92
9. پورمحمدی، محمدرضا.، حسین‌زاده دلیر، کریم.، پیری، عیسی،1390 . "حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت‌مندی غیراقتصادی، مطالعه موردی: کلان شهر تبریز"، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال اول، شماره اول، صص 36-48.
10. ﺣﻤــﺰه‌ای، مجید.، ﺑــﺮادران. محم مهدی. و ﻫــﺎﺗﻔﯽ. فاطمه. (1392). "ﺣﮑﻤﺮاﻧــﯽ ﺧــﻮب در ﺷــﻬﺮداری ﻣﺸــﻬﺪ. ﭘﻨﺠﻤــﯿﻦ ﮐﻨﻔــﺮاﻧﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی و ﻣﺪیﺮیﺖ ﺷﻬﺮی". داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ. 4 و5 اردیﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه. ﻣﺸﻬﺪ، ایﺮان.
11. رﺷﯿﺪی، اﺑﺮاﻫﯿﻢ؛ ﺣﺼﺎری، اﺻﻐﺮ؛ ﻣﻮﺣﺪ، ﻋﻠﯽ؛ ﺗﻮﻻیﯽ، ﺳﯿﻤﯿﻦ؛ ﻣﻮﺳﻮی، ﻣﯿﺮﻧﺠﻒ، 1393. "ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻀﺎیﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼنﺷﻬﺮی ﺗﺒﺮیﺰ ﺑﺎ رویﮑﺮد زیﺴﺖﭘﺬیﺮی"، ﻓﻀﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اﻫﺮ، ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ، صص176-155
12. سردارنیا، خلیل‌الله، 1391. "شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در چهارچوب نظریه سیستمی". مجموعه مقالات همایش علمی حکمروایی خوب شهری. جلد یکم . صص 53-62.
13. ﺻﺎﻟﺤﯽ، رضا، 1392. "ارزیﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎیﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮی و ﺣﮑﻤﺮوایﯽ ﺷﻬﺮی، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺷﻬﺮ ﻧﺴﯿﻢ ﺷﻬﺮ"، ﭘﺎیﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم زﻣﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز.
14. ﻋﻠﯿﻤﺮداﻧﯽ، ﻣﺴﻌﻮد، ﻫﺎﺷﻤﯽ، اﻟﻨﺎز، 1399. ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎزآﻓﺮیﻨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻮر در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺗﺎریﺨﯽ ایﺮان. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮی، 3 (10)، 16- 29.
15. عباسی، مصیب، شاکرمی، نعمت، ملک، رحمت، 1397. "برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهری نمونه مورد مطالعه: شهر خرم‌آباد"، آمایش جغرافیایی فضا، سال هشتم، شماره مسلسل بیست و هشتم، صص 168-156
16. عظیمی‌آملی، جلال، جمع‌دار، اکبر. 1395. "بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد حکمروایی خوب در ده‌ونک تهران"، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شماره 25، صص85-99
17. عظیمی‌آملی، جلال، 1390. "تحلیل حکمروایی خوب در پایداری روستاها، مطالعه موردی: روستاهای استان مازندران"، رساله دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس، 341 صفحه.
18. ﮐﺎﻇﻤﯿﺎن، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ، 1386. "درآﻣﺪی ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﺣﮑﻤﺮوایﯽ ﺷﻬﺮی"، ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﺷﻤﺎره20-19، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﻓﺮﻧﻬﺎد.
19. کریمی، علی؛ پارسا، ندا، 1391. "تبیین نظری حکمروایی خوب شهری (تعیین شاخص‌ها و مولفه‌های حکمروایی خوب شهری)". مجموعه مقالات همایش حکمروایی خوب شهری. جلد یکم. انتشارات تیسا.
20. مشکینی، ابوالفضل، مؤذن، سهراب، 1393. "نتایج حکمروایی مطلوب شهری در پایداری مطالعه موردی شهر عجب شیر"، آمایش محیط، شماره 29، صص129-100.
21. محمدی، جمال،کمالی‌باغراهی، اسماعیل، 1395. "تحلیل شاخص‌های حکمروایی خوب شهری در راستای استراتژی توسعه شهری مورد شناسی: محدوده بافت فرسوده شهر کرمان"، جغرافیا و برنامه و آمایش شهری، شماره 21، صص 17-153.
22. نوبری، نازک؛ رحیمی، محمد، 1389. "حکمرانی خوب شهری؛یک ضرورت تردید ناپذیر". انتشارات مرکز مطالعات و برنامه-ریزی شهر تهران .دانش شهر. تهران.
23. یاپنگ‌غراوی، بای‌محمد، 1391. "نگاهی به مفهوم حکمروایی شهری، هدف‌ها، مدل‌ها و شاخص‌های آن"، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 289. صص 205-198.
24. Adair, A. & Berry, J. & Hutchison, N. & Mcgreal, S. (2007) Attracting institutionalinvestment into regeneration: necessary conditions for effective funding, Journal of Property Research, Vol.24, No.3, pp. 221-240.
25. Alpopi, C. & Manole, C. (2013) Integrated urban regeneration–solution for cities revitalize, Procedia Economics and Finance, Vol.6, No.1, pp.178-185.
26. Brenner, N. 2004. New state spaces: Urban governance and the rescaling of statehood (First ed.). Oxford: Oxford University Press.
27. Clark, J., and Wise, N., 2018, Urban Renewal, Community and Participation, Theory, Policy and Practice, Publisher: Springer; 1st Ed.
28. Copus, C. 2012. The role of local governance in Europe. Panorama: Insights into Asian and European Affairs, 2, 2012.
29. Colantonio, A. & Dixon, T. 2011, Urban regeneration and social sustainability: Best practice from European cities, Publisher John Wiley & Sons.
30. Dert, A. 2000. By desing: Urban desing in the planning system. London: Towards Better Practice.
31. Downer, A. 2000. Good Governance, Guiding Princples For Implementation, Canberra: Mailing Centre Published by the Australian Agency for International Development (AusAID), Canberra.
32. Gani, A & Duncan, R 2007, Measuring Good Governance Using Time Series Data: Fiji Islands, Journal of the Asia Pacific Economy, Volume 12,Issue 3, pp: 367-385.
33. Kennedy, L. 2008. New forms of governance in Hyderabad: How urban reforms are redefining actors in the city. In I. S. A. I.S.A. Baud & J. De Wit (Eds.), New Forms of Urban Governance in India: Shifts, Models, Networks and Contestations. India, New Delhi: SAGE Publications.
34. Lockwood, M. 2010. Good governance for terrestrial protected areas: A framework
35. Luda, T. 2006. E- compendium: Handbook E2, understanding large distressed areas, program energy, environment and sustainale development. Europe, European :union:.
36. Magalhaes, C., 2015, 'Urban Regeneration' in International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, James D. Wright (Edt), 2nd Edition, Vol. 24, Publisher: Elsevier, Place of Publication: Oxford, http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-08-097086-8.74031-1.
37. Miguel Fernández Güell, J. & Redondo, L. 2012. Linking territorial foresight and urban planning, Foresight, Vol.14, No.4, pp. 316-335.
38. McMillan, J. 2020. A study of inner-city dwellers, attitudes, needs, and knowledge of legal services. Thesis (M.A). Tennessee State University
39. Obeng-Odoom, F. 2013. Governance for pro-poor urban development: Lessons from Ghana (First ed.). London: Routledge.
40. Roberts, P., & Sykes, H. 2000. Urban regeneration: A handbook. London: Sage.
41. Tosics, I. 2009. Dilemmas of integrated area-based urban renewal programmes. The URBACT Tribune, 27-30.
42. UN-HABITAT, 2002; The Global Campaign on Urban Governance, concept paper, 2nd Edition, Nairobi.
43. UN-HABITAT. 2009. Urban governance index (UGI) a tool to measure progress in achieving good urban governance. Retrieved from www.unhabitat.org
44. UNDP, 1997. Defining Core Characteristics of Good Governance, United Nations Development Programme, Management Development and Governance Division, Strengthening Capacity for People-Centred Development, UNDP, and New York.
45. Yung, P. M., & Chan, T. M. 2000. Local politics and governance. Singapore: Konrad-Adenauer-Stiftung.
46. Zhang, X. & Skitmore, M. & De Jong, M. & Huisingh, D. & Gray, M. 2013. Regenerative sustainability for the built environment–from vision to reality: an introductory chapter, Journal of Cleaner Production, Vol.109, pp. 1-10.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق