دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1401 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 178-161 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

یگانه افشین، شفیعی اشکان، بکایی آذر. تحلیل سطح تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی باغداران در برابر خشکسالی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان ملکان). مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی. 1401; 3 (1) :161-178

URL: http://gsma.lu.ac.ir/article-1-283-fa.html


1- دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم محیطی و برنامه ریزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
چکیده:   (1552 مشاهده)
امروزه، تغییر اقلیم و بروز پدیده­های آب و هوایی همچون خشکسالی، خسارات اقتصادی و اجتماعی فراوانی را در نواحی روستایی به­دنبال داشته است و زندگی ساکنان روستاها را تحت تأثیر قرار داده است. با عنایت به این مسأله، هدف پژوهش حاضر سنجش و تحلیل سطح تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی باغداران روستاهای بخش مرکزی شهرستان ملکان در برابر خشکسالی و همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر میزان تاب‌آوری آنان بود. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی تحلیلی (علّی) با ماهیتی کمی است. داده­ها و اطلاعات بر مبنای دو روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) جمع‌آوری گردید. واحد تحلیل پژوهش، باغداران ساکن در محدوده مورد مطالعه و افراد مطلع محلی بودند. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده از تکنیک کوپراس و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که باغداران روستاهای اروق و لکلر بالاترین و روستاهای سرمه­لو، علی­ آباد قشلاق، یولقنلوی جدید، یولقنلوی قدیم و تازه­ کندخان­ کندی پایین­ترین سطح تاب‌آوری را در برابر خشکسالی دارند. نتایج مدل­سازی نیز نشانگر آن است که متغیر «اقدامات محلی» در حد آستانه متوسط، متغیر «سرمایه اجتماعی» در حد آستانه متوسط و نهایتاً متغیر «سیاست‌ها و حمایت‌های دولتی» در حد آستانه قابل توجه قرار دارند.
متن کامل [PDF 1825 kb]   (110 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/4/31 | پذیرش: 1400/8/20

فهرست منابع
1. Akbarian-Rounizi, Saeedreza, Ramzanzadeh Lasboui, Mehdi. 2019. Analysis of farmers' resilience against drought with emphasis on economic factors and social capital in rural areas (case study: Roniz village, Estehban city), Rural Research Quarterly, No. 2(10), pp. 232-243. (In Persian)
2. Anabastani, Ali Akbar, Javanshiri Mehdi, Mahmoudi Hamida, Darban Astana, Mohammad Reza. 2018. "Spatial analysis of resilience level of rural settlements against environmental hazards (case study: central part of Faruj city)". Spatial analysis of environmental hazards. No. 5 (1), pp. 17-38. (In Persian)
3. Babaei, Mehboob, Jalalian, Hamid, Afarakhte, Hassan. 2021. "Spatial analysis of livelihood resilience in rural areas (case study: villages around Urmia lake, Urmia city)". Geographical engineering of the land. No. 5 (9), pp. 125-140. (In Persian)
4. Badri, Seyyed Ali, Ramzanzadeh Lesboui, Mehdi, Asghari, Ali, Qadiri Masoom, Mojtaba, Salmani, Mohammad. 2014. "The role of local management in promoting local resilience against natural disasters with an emphasis on floods (case study: two basins of Cheshme Kileh of Tankabon and Sardabroud of Kalardasht"), Crisis Management Journal, No. 2, pp. 37-48. (In Persian)
5. Barton, D., Morton, J., and Cary Hendy. 2001. "Drought contingency planning for pastoral livelihoods". Natural Resources Institute, 2001.
6. Doğulu, C., A. N. Karanci, and G, Ikizer. 2016. How do survivors perceive community resilience?
7. The case of the 2011 earthquakes in Van, Turkey. International Journal of Disaster Risk Reduction, 16: 108-114
8. Einali, Jamshid, Farahani, Hossein, Jafari, Nasrin. 2015. "Evaluation of the role of social capital in reducing the effects of earthquakes in Sejasroud village - Khodabande city", Journal of Applied Research in Geographical Sciences, No. (14) 32, pp. 93-115.
9. Farahani, Hossein, Ainali, Jamshid, Abdoli, Samia. 2013. "Evaluating the role of social capital in the development of rural areas (case study: Mashhad Meqan district, Arak city)", Journal of Applied Research of Geographical Sciences. No. 29(13), pp. 27-50. (In Persian)
10. Fazel Nia, Gharib, Rajaei, Massoud, Hakim Dost, Sidyasar. 2013. "Climatic drought and its spatial and spatial consequences in rural areas: a case study of Qarapashtlovi Bala dehistan, Zanjan city". Village and development. No. 15(3), pp. 57-72. (In Persian)
11. Gaillard, J. C. 2007. "Resilience of traditional societies in facing natural hazards". Disaster Prevention and Management: An International Journal, 16(4), PP 522-544.
12. IFAD. 2015. "Promoting the resilience of poor rural households", POST-2015 POLICY BRIEF 4.
13. Iran Statistics Center, 1400.
14. Jafari, Marzieh, Rezvani, Mohammad Reza, Faraji Sobkbar, Hassan Ali, Ghadiri Masoum, Mojtaba and Darban Astana, Alireza. 2019. "Analysis of economic resilience of agricultural operators against the effects of drought (case study: rural settlements of Fasa city). Regional Planning Scientific-Research Quarterly, No. 10(39), pp. 61-78. (In Persian)
15. Jafari, Nasrin. 2014. Evaluating the role of social capital in reducing the vulnerability of earthquakes in rural areas (case study: Sejasroud village - Khodabande city)", master's thesis in geography and rural planning, Zanjan University, Zanjan, Iran. (In Persian)
16. Jha, P., Vidot, Kevin, Xanthakis, E., Falourd, X., Fontaine, J., Jury, V., & Le-Bail, A. 2019. "Benchmarking of techniques used to assess the freeze damage in potatoes." Journal of Food Engineering 262, PP 60-74.
17. Kafle, S. K. (2012). Measuring disaster-resilient communities: a case study of coastal communities in Indonesia. Journal of Business Continuity & Emergency Planning, 5(4), 316-26.
18. Keshavarz, Marzieh, and Reihaneh Soltani Moqadas. 2021. "Assessing rural households' resilience and adaptation strategies to climate variability and change". Journal of Arid Environments, 184. PP 1-8. (In Persian)
19. Khatibi, S.A., Golkarian, Ali. Mosaedi, A., and H, Sojasi Qeidari. 2019. "Assessment of Resilience to Drought of Rural Communities in Iran". Journal of Social Service Research 45, no. 2. PP 151-165. (In Persian)
20. Leitch, A.M. and Bohensky, E.L., 2014. "Return to ‘a new normal’: Discourses of resilience to natural disasters in Australian newspapers 2006–2010". Global Environmental Change, 26, PP14-26.
21. Mardodi Arkhodi, Mehdi, Broumand, Reihaneh, Akbari, Ibrahim. 2019. "Explaining the resilience of rural areas against natural hazards with an emphasis on floods", Journal of Natural Environmental Hazards, No. 9 (23), pp. 151-172. (In Persian)
22. Martinelli, D., G. P. Cimellaro, V. Terzic, and S. Mahin. 2014. Analysis of economic resiliency of
23. communities affected by natural disasters: the bay area case study. Procedia Economics and Finance,
24. 18: 959-968.
25. Mokhtari, Dariush, Saleh, Iraj. 2017. "Analysis of economic and social dimensions of drought and its effects on rural households in Sistan region", 6th Iranian Agricultural Economics Conference, Mashhad. pp. 1-19. (In Persian)
26. Mowahed, Khosro, Fatahi, Kaveh. 2013. "Investigating the role of climate and environment in shaping the form of rural housing structures in Fars Province". Housing and Environment Quarterly. No. 32(141), pp. 37-50. (In Persian)
27. Nasrnia, Fatemeh, and Niloofar Ashktorab. 2021. "Sustainable livelihood framework-based assessment of drought resilience patterns of rural households of Bakhtegan basin, Iran". Ecological Indicators, 128. PP 1-11. (In Persian)
28. Nouri, Syedullah, Sepahund, Farkhunde. 2016. "Analysis of the resilience of rural settlements against natural hazards with an emphasis on earthquakes (Case study: Shirvan village, Borujerd city"), Journal of Rural Research, No. 7 (2), pp. 275-285. (In Persian)
29. Piran, Parviz, Dadgar, Saideh. 2017. "Investigation of the role of social resilience in the success of the reconstruction process (case study: rural communities of Darb Astane and Babapashman after the earthquake of 2015 in Silakhor plain, Lorestan province)", Rural Housing and Environment Quarterly, No. 57, pp. 87-100. (In Persian)
30. Pisano, U. 2012. "Resilience and Sustainable Development: Theory of resilience, systems thinking". European Sustainable Development Network (ESDN), 26, p.50.
31. Pudineh, Mohammadreza, Yadgarifar, Fatemeh. 2019. "Investigating and measuring the difference in the resilience of urban and rural communities against natural hazards (case study: Zahedan city). Geographical Explorations of Desert Regions, No. (7) 1, pp. 179-203. (In Persian)
32. Rafiyan, M., Rezaei, M., Asgari, A., Parhishkar, A., Shayan, S. (1390). Conceptual explanation of resilience and its indexing in community-based disaster management (CBDM). Planning and preparation of space (Teacher of Humanities), 15(4 (72 series)), 19-41. (In Persian)
33. Reinhorn, A. (2015). Computational Methods, Seismic Protection, Hybrid Testing and Resilience in Earthquake Engineering a Tribute to the Research Contributions of Prof. Andrei Reinhorn: Springer International Publishing.
34. Rezaei, Mohammadreza. 2012. "Evaluation of economic and institutional resilience of urban communities against natural disasters", Crisis Management Quarterly, No. 3(2), pp. 25-39. (In Persian)
35. Ride, A., & Bretherton, D. 2011. "Community resilience in natural disasters" (p. 198). New York, NY: Palgrave Macmillan.
36. Sadeghlou, Tahereh and Hamdollah Sejasi Khedari. 2013. "Prioritization of factors affecting farmers' resilience against natural hazards (with an emphasis on drought (study area: farmers in the villages of Ijerud)". Geography and Environmental Hazards. No. 3(2), pp. 154-129. (In Persian)
37. Sadeghlou, Tahereh and Hamdollah Sejasi-Qaidari. 2013. "Investigating the relationship between the livability of rural settlements and the resilience of villagers against natural hazards (Maraveh Tepe and Palisan rural areas)". Journal of Crisis Management, No. 6, pp. 44-37. (In Persian)
38. Salmani, Mohammad, Motuf, Sharif, Kazemithani, Attaullah, Nasreen. 2014. "Evaluation of society's resilience approach against natural hazards (case study: Damavand city)", Danesh Teghat, No. (2) 4, pp. 393-409. (In Persian)
39. Schmidt, D. H. and K. A. Garland. 2012. "Bone dry in Texas: resilience to drought on the upper Texas Gulf Coast". CPL bibliography, 27(4). PP 434-445.
40. Sharfi, Lida, Kyomarth Zarafshani. 1389. "Measuring the economic and social vulnerability of farmers against drought (case study: wheat farmers in Kermanshah, Sahne and Ravansar cities)". Rural Research, No. 1(4), pp. 129-154. (In Persian)
41. Soleimani, Adel, Afarakhta, Hassan, Azizpour Farhad and Asghar Tahmasabi. 2015. "Spatial analysis of adaptation capacity of rural settlements in Ravansar city in facing drought". Spatial analysis of environmental hazards. No. 3 (2), pp. 65-78. (In Persian)
42. Tobin, Graham A. 1999. "Sustainability and community resilience: the holy grail of hazards planning?" Global Environmental Change Part B: Environmental Hazards 1, no. 1, PP 13-25.
43. Wardekker, J. A. A. de Jong, J. M. Knoop, and J. P. van der Sluijs. 2010. "Operationalising a resilience approach to adapting an urban delta to uncertain climate changes". Technological Forecasting and Social Change, 77(6). PP 987-998.
44. Yoon, D. K. 2012. Assessment of social vulnerability to natural disasters: a comparative study. Natural Hazards, 63(2). PP 823-843.
45. Zaheri, Mohammad, Talebi Fard, Reza and Aqil Khaleghi. "Semi-quantitative assessment of drought vulnerability using the risk management model of a case study: Daulatabad village, Jiroft city". Geographical studies of arid regions. No. 6 (21), pp. 49-30. (In Persian).

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق