دوره 3، شماره 2 - ( تابستان 1401 )                   جلد 3 شماره 2 صفحات 212-191 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

دلاویز علی، ارمغان سیمین، انوری محمودرضا. شناسایی مجموعه شاخص های (پایداری اقتصادی) تاثیرپذیر از گردشگری خلاق (مورد مطالعه: شهر کلیبر). مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی. 1401; 3 (2) :191-212

URL: http://gsma.lu.ac.ir/article-1-323-fa.html


1- دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.
2- استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. ، s.armaqan@yahoo.com
3- استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.
چکیده:   (1611 مشاهده)
امروزه برنامه­ریزان و سیاستگذاران توسعه، از گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه یاد می­کنند، و در همین ارتباط گردشگری خلاق با برنامه­ریزی اصولی می­تواند نقش موثری بر توسعه شهر­ها، تنوع بخشی به اقتصاد و در نتیجه توسعه اقتصادی شهر­ها گردد. لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی مجموعه شاخص­های تاثیرپذیر پایداری اقتصادی از گردشگری خلاق در شهر کلیبر است. این تحقیق به لحاظ هدف بنیادی و کاربردی و با روش کیفی و کمی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، مصاحبه­ای و پیمایشی بود. داده­های مورد نیاز تحقیق با روش دلفی، اسنادی  و میدانی (پرسشنامه) گردآوری شد، به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش دلفی و آزمون­های تحلیل عاملی و همبستگی پیرسون استفاده شد. بر اساس مصاحبه با استفاده از روش دلفی، 3 بعد نهایی (عدالت اقتصادی، ثبات اقتصادی و رفاه اقتصادی) با 23 واحد معنایی استخراج شد. نتایج تحلیل عاملی به منظور تاثیرپذیری هر یک از ابعاد پایداری اقتصادی از گردشگری خلاق شهر کلیبر نشان داد، به ترتیب ابعاد رفاه اقتصادی با مقدار (34/25)، ثبات اقتصادی با مقدار (22/21)، عدالت اقتصادی با مقدار (33/16)، بیشترین و کمترین میزان تاثیرپذیری را از گردشگری خلاق به خود اختصاص داده­اند. در نهایت نتایج آزمون همبستگی بین شاخص­های گردشگری خلاق و توسعه پایدار اقتصادی گویای ارتباط معنادرا و مثبت بین این دو متغیر در سطح معناداری (000/0) می­باشد.
متن کامل [PDF 1520 kb]   (251 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/11/11 | پذیرش: 1401/5/9

فهرست منابع
1. 1. Ahmadzadeh, H., Dadash Pourmoghadam, M., Hazrati, M.H. 2020. Urban tourism development based on urban creativity indicators (case study: Qazvin city). Quarterly journal of tourism research and sustainable developmentdevelopment, Vol.3, No.2, Pp.145-156. (in Persian)
2. 2. Aksit Asik, N. 2014. Creative Tourism. The Journal of International Social Research, Vol 7, No 31. Pp. 786-6795.
3. 3. Bagtenagar, M., Hassni, A., Khakzar Bafroi, M. 2017. Conceptual model of creative tourism. Journal of Tourism and Development, Vol.6, No.2, Pp. 81-108. (in Persian) doi: 10.22034/jtd.2020.110411.
4. 4. Barandagi, B., & Nemati, D. 2012. Creative tourism; a way towards development, the first national conference on tourism and nature tourism in Iran. Hamedan. (in Persian)
5. 5. Bazrafshan, J., & Bameri, A. 2018. Study and analysis of the status of creative tourism in Zahedan. Regional Planning, Vol.8, No.31, Pp.167-180. (in Persian) 20.1001.1.22516735.1397.8.31.12.4.
6. 6. Campbell, C. 2010. Creative Tourism Providing a Competitive Edge. Publisher: Visit Britain.
7. 7. Einali, J., Mohammadi Yeganeh, B., & Ghasemlou, H. 2019. The Role of Creative Tourism in Sustainable Development of Rural Areas (Case Study: Historic-Cultural Villages in North-West of Iran). Journal of Research and Rural Planning, Vol 8. No 2, Pp. 19-39. (in Persian) doi: 10.22067/jrrp.v8i2.67441.
8. 8. Fallah Faal, M., & Kiakojouri, K. 2021. Sustainable Tourism Development Strategies and Investment Opportunities (Case Study: Anzali Free-Trade Industrial Zone). Journal of Development and Capital, Vol 6. No 1, Pp. 33-52. (in Persian) doi: 10.22103/jdc.2021.17341.1130.
9. 9. Governorate of East Azerbaijan. 20220. Statistical yearbook of East Azarbaijan Governorate. (in Persian)
10. 10. Hadiani, Z., Ahadnezhad, M., Kazemizad, S., & Ghanbari, H. 2012. Strategic Planning for Tourism Development by SWOT Method (Case Study: Shiraz City). Geography and Environmental Planning, Vol 23. No 3. Pp. 111-132. (in Persian) 20.1001.1.20085362.1391.23.3.7.9.
11. 11. Hassanvand, S., Khodapanah, M. 2014 The impact of tourism on economic growth in developing countries: two static panel and dynamic panel approaches. Strategic and macro policies, Vol 2, No 6. Pp. 87-102. (in Persian)
12. 12. Hemmati, R.B Abbasi, B. 2013. Creative Tourism Entrepreneurship in Rasht. Advances in Environmental Biology, Vol 7, No 8. Pp. 2006-2012.
13. 13. Kamangar, S., & Davoodi, A. 2021. The Role of Tourism on the Development of Border Areas of Kermanshah Province (Case Study: Oramanat Region). Border Science and Techniques, Vol 10. No 1, Pp. 31-55. (in Persian) doi: 20.1001.1.25384090.1400.10.1.2.7.
14. 14. Kumar, R.R., Loganathan, N., Patel, A., Kumar, R.D. (2015). Nexus between Tourism Earnings and economic growth: A study of Malaysia. Quality and Quantity, Vol 49, No 3. Pp. PP 1101–1120. https://doi.org/10.1007/s11135-014-0037-4.
15. 15. Lee, H, Lee. J. 2015. Deriving Strategic Priority of Policies for Creative Tourism Industry in Korea using AHP. Procedia Computer Science. , Vol 55, No 1. Pp. 479-484. https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.07.018.
16. 16. Mandića, A. Kennell, J, 2021. Smart governance for heritage tourism destinations: Contextual factors and destination management organization perspectives. Tourism Management Perspectives. Vol.39. July 2021, 100862. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100862.
17. 17. Mohammadi, S., Darzian Azizi, A., & Hadianfar, N. 2020. Development of Tourism Industry with SoLoMo Marketing Approach. Journal of Tourism Planning and Development, Vol 9. No 32. Pp. 55-69. (in Persian) doi: 10.22080/jtpd.2020.18085.3214.
18. 18. Mosayebian Rizi, M., & Mosayebi, S. 2021. Analysis of the role of creative tourism development in increasing social participation. Tourism Management Studies, Vol 16. No 55. Pp. 319-355. (in Persian) doi: 10.22054/tms.2021.52524.2321.
19. 19. Mousavi, S.A., Baik Mohammadi, H., Sarami, H. 2021. An analysis of the role of creative cultural tourists in attracting tourists (case study; Isfahan city). Geography and environmental studies, Vol 10. No 37. Pp. 61-78. (in Persian)
20. 20. Nargesi, S., Babaki, R., Efati, M. 2018. Investigating the relationship between tourism, economic growth and financial development in Iran (2015-2018), Financial Economics, Vol 12, No 44. Pp. 41-68. (in Persian) 20.1001.1.25383833.1397.12.44.3.3.
21. 21. Osman, Z. Sentosa, I. 2013. Mediating Effect of Customer Satisfaction on Service Quality and Customer Loyalty Relationship in Malaysian Rural Tourism. International Journal of Economics Business and Management Studies, Vol 2, No 1. Pp. 25-37. https://ssrn.com/abstract=2196815.
22. 22. Panahi, A., Dadash Pourmoghadam, M. 2019 Analysis of the role of creative city indicators in the development of urban tourism (case study of Isfahan city). Shabak journal. Vol 5. No 1. Pp.87-96. (in Persian)
23. 23. Rampal, O. 2017. The Relationship between Tourism, Financial Development and Economic Growth in India: Future Business Journal, Vol 3, No 1. Pp. PP 9-22. https://doi.org/10.1016/j.fbj.2017.01.003.
24. 24. Saberifar. R. 2020. The Role of Creative Tourism in Tourists Stay and its Impact on Economic Development (Case Study of Boshruyeh in South Khorasan. MJSP, Vol 24. No 4, Pp. 177-207. (in Persian) 20.1001.1.16059689.1399.24.4.2.6.
25. 25. Safair Pour M, Jafari Y. 2021. Analysis of the status of creative tourism components in the metropolises of Tabriz as the capital of tourism in Islamic countries. Jgs, Vol 21. No 60. Pp. 107-126. (in Persian) http://jgs.khu.ac.ir/article-1-3116-fa.html
26. 26. Shafiei, Z., Farkhian, F., Mirqader, L. 2014 Isfahan as a creative handicraft city with a tourism development approach. Geography magazine, Vol 12, No 43. Pp. 251-278. (in Persian)
27. 27. Shahbaz, M., Kuma, R. R., Ivanov, S., Loganathan, N. 2016. The Nexus between Tourism Demand and Output Per Capita, with There lative Importance of Trade Openness and Financial Development: A study of Malaysia. Tourism Economics, Vol 23, No 1. Pp. 1–19. https://doi.org/10.5367/te.2015.050.
28. 28. Shaterian, M., Heidari surshjani, R., & Vrfinejad, J. 2019. Modeling and Effects of Urban Tourism on Quality of Life and Creative City (Case Study of Kermanshah). Geographical Planning of Space, Vol 9, No 33. Pp. 49-60. (in Persian) doi: 10.30488/gps.2019.100765.
29. 29. Shoshanah B.D, S., Miller, G. 2018. Creative city strategies on the municipal agenda in New York, City. Culture and Society, Vol 17, No 3. Pp. 26-37. https://doi.org/10.1016/j.ccs.2018.08.004.
30. 30. Tan S. K., Luh D. B., Kung S. F. 2014. A taxonomy of creative tourists in creative tourism, Tourism Management, Vol 42, No 1. Pp. 248-259. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.11.008.
31. 31. Tan, S.K. Kung, Sh.F. Luh, D.B. 2013. A Model of Creative Experience in Creative Tourism. Annals of Tourism Research. , Vol 41, Pp. 153-174. https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.12.002.
32. 32. Voisy, H. (2018). The study of Tourism Industry in National Basic Laws of Islamic Republic of Iran. Strategic Studies of public policy, Vol 7, No 25, Pp. 93-112. (in Persian)
33. 33. Wondirad, A, Kebete, Y, Li, Y, 2021, Culinary tourism as a driver of regional economic development and socio-cultural revitalization: Evidence from Amhara National Regional State, Ethiopia. Journal of Destination Marketing & Management. Volume 19. March 2021. 100482. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100482.
34. 34. Zal, M.H., Duosti, F., Ramzanzadeh Lesboi, M. 2018. Creative tourism, a tool for urban development (case study: Tabriz metropolis). Journal of urban planning geography research, Vol 6, No 4. Pp. 753-768. (in Persian)
35. 35. Zhang, J. 2021. The effects of tourism on income inequality: A meta-analysis of econometrics studies, Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol.48, Pp. 312-321. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.07.009.
36. 36. Ziari, K., Jamali, K., Sadeghi, F. 2017. Providing a Sustainable Urban Tourism Model (Case Study: Lahijan City), Journal of urban tourism, Vol 4, No 4. Pp. 55-77 (in Persian) 10.22059/jut.2018.222872.273.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق