دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1401 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 101-81 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


1- دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران ، einalia@znu.ac.ir
2- دانش آموخته گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
چکیده:   (1134 مشاهده)
هدف تحقیق بررسی نقش پیوندهای روستا- شهری و تاثیرگذاری آن در اقتصاد روستایی از طریق توسعه گردشگری در دهستان حصار ولیعصر (شهرستان آوج- استان قزوین) است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی مبتنی بر تحلیل داده­های آماری رسمی و داده­های پرسشنامه­ای است. جامعه آماری پژوهش را سرپرستان خانوار ساکن در روستاهای دارای خانه­های دوم گردشگری تشکیل داده­اند که براساس داده­های سرشماری نفوس و مسکن (1395) بالغ بر 1163 مورد بود که با استفاده از فرمول کوکران 285 مورد به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­های پرسشنامه­ای از آزمون­های t  تک نمونه­ای و t دو نمونه­ای استفاده شده است. نتایج تحلیل داده­های آماری رسمی نشان داد که جمعیت روستاهای نمونه تا سال 1385 روند کاهشی و بعد از آن در دوره 1390 و 1395 روند افزایشی محسوسی را نشان می­دهد که نتیجه آن را می­توان در تعداد واحدهای مسکونی در روستاهای نمونه مشاهده کرد. نتایج تحلیل داده­های پرسشنامه­ای نشان داد که پیوندهای روستا- شهری از طریق بهبود ارتباطات و فناوری­های ارتباطی، توسعه زیرساخت­های عمومی و افزایش سرمایه­گذاری در روستا به ترتیب با مقدار میانگین 36/4، 17/4 و 07/4 بیشترین تاثیر را در توسعه اقتصاد روستایی در اثر گردشگری برجا گذاشته است. نتایج حاصل از بررسی دو گروه روستاهای (واقع بر روی محور اصلی ارتباطی جاده­ای و دارای فاصله از راه اصلی) در محدوده دهستان نشان داد که دو شاخص "جذب طبقه و گروه­های خلاق" و "زیرساخت­های عمومی گردشگری" تفاوت معناداری در بین دو گروه مورد مطالعه وجود دارد. 
متن کامل [PDF 1521 kb]   (229 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/3/2 | پذیرش: 1401/9/10

فهرست منابع
1. Akkoyunlu, S. 2015. The potential of rural-urban linkages for sustainable development and trade. International Journal of Sustainable Development & World Policy, 4(2), 20-40.
2. Asher, S., Chauvin, J. P. & Novosad, P. 2019. Rural Spillovers of Urban Growth, Inter-American Development Bank, DISCUSSION PAPER No: IDB-DP-691. https://publications.iadb.org/publications/english/document/Rural_Spillovers_of_Urban_Growth_en_en.pdf
3. Asher, S., & Novosad, P. 2018. Rural roads and local economic development. The World Bank.
4. Bakas, F.E, Duxbury, N., Silva, S., & Vinagre de Castro, T. 2020. Connecting to place through creative tourism. Communities, Cultures, and Places. Faro, Portugal: Editora Grácio.
5. Briones, R. M. 2017. Transformation and diversification of the rural economy in Asia. The IFAD Research Series; Philippine Institute for Development Studies: Rome, Italy.
6. Campos, A. C., Mendes, J., Valle, P. O. D., & Scott, N. 2018. Co-creation of tourist experiences: A literature review. Current Issues in Tourism, 21(4), 369-400.
7. Chen, Z., M. Lu., & P. Ni. 2016. Urbanization and Rural Development in the People’s
8. Republic of China. ADBI Working Paper 596. Tokyo: Asian Development Bank Institute.
9. Available: https://www.adb.org/publications/urbanization-and-rural-development-peoplesrepublic-china/
10. Christiaensen, L., & Kanbur, R. 2017. Secondary towns and poverty reduction: refocusing the urbanization agenda. Annual Review of Resource Economics, 9, 405-419.
11. Colenbrander, S. 2016. Cities as engines of economic growth. The case for providing basic infrastructure and, IIED Working Paper. IIED, London. https://pubs.iied.org/pdfs/10801IIED.pdf
12. Collier, P., Jones, P., & Spijkerman, D. 2018. Cities as engines of growth: Evidence from a new global sample of cities. University of Oxford. London.
13. Collins, P., & Cunningham, J. A. 2017. Creative economies in peripheral regions. Springer.
14. Copus, C. 2013. Leading the localities: Executive mayors in English local governance. Manchester University Press.
15. Dashper, K. (Ed.). 2015. Rural tourism: An international perspective. Cambridge Scholars Publishing.
16. Desmet, K., & Henderson, J. V. 2015. The geography of development within countries. In Handbook of regional and urban economics, 5, 1457-1517.
17. Diao, X., Magalhaes, E., & Silver, J. 2019. Cities and rural transformation: A spatial analysis of rural livelihoods in Ghana. World Development, 121, 141-157.
18. Douglass, M. 1998. A regional network strategy for reciprocal rural-urban linkages: an agenda for policy research with reference to Indonesia. Third world planning review, 20, 1-34.
19. Duxbury, N., S. Silva, & T. Vinagre de Castro. 2020. Creative tourism development in small cities and rural areas in Portugal: Insights from start-up activities. Creating and Managing Experiences in Cultural Tourism. World Scientific Publishing. https://eg.uc.pt/bitstream/10316/79348/1/Creative%20tourism%20development%20in%20small%20cities%20and%20rural%20areas%20in%20Portugal.pdf
20. Einali, J. & Romiani, A. 2013. Analysis of the Effects of second homes Tourism in Rural areas case study: Hesar e Valiasr county-Buein zahra Township. Tourism Planning and Development, 2 (6), 52-74. (In Persian)
21. Einali, J. & Romiani, A. 2015. Analysis of the Effects of Second Homes Tourism in Rural Areas Case study: Hesar e Valiasr County- Buein Zahra Township. Geographical space, 15(49), 115-136. (In Persian).
22. Einali, J., Mohammadi Yeganeh, B., & Ghasemlou, H. 2019. The role of creative tourism in sustainable development of rural areas (Case study: historic-cultural villages in north-west of Iran). Journal of Research and Rural Planning, 8(2), 19-39. (In Persian)
23. Fan, S. and Arndt, C. 2019. Revitalizing the rural economy: The power to make a change, International Food Policy Research Institute, Washington, DC 20005-3915 USA. https://www.ifpri.org/blog/revitalizing-rural-economy-power-make-change
24. Gebre, T., & Gebremedhin, B. (2019). The mutual benefits of promoting rural-urban interdependence through linked ecosystem services. Global Ecology and Conservation, 20, e00707.
25. Ghani, E., Goswami, A. G., & Kerr, W. R. (2012). Is India's manufacturing sector moving away from cities? (No. w17992). National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/papers/w17992
26. Giannakis, E. (2014). The role of rural tourism on the development of rural areas: The case of Cyprus. Romanian Journal of Regional Science, 8(1), 38-53.
27. Glaeser, L., Kerr, P., & Kerr, R. (2015). Entrepreneurship and urban growth: An empirical assessment with historical mines. Review of Economics and Statistics, 97(2), 498-520.
28. Glaeser, E. L., & Xiong, W. (2017). Urban productivity in the developing world. Oxford Review of Economic Policy, 33(3), 373-404.
29. Güneralp, B., Reba, M., Hales, B. U., Wentz, E. A., & Seto, K. C. 2020. Trends in urban land expansion, density, and land transitions from 1970 to 2010: A global synthesis. Environmental Research Letters, 15(4), 044015.
30. Haggblade, S., Hazell, P., & Reardon, T. 2010. The rural non-farm economy: Prospects for growth and poverty reduction. World development, 38(10), 1429-1441.
31. Hall, C. M. 2007. North-south perspectives on tourism, regional development and peripheral areas. Tourism in peripheries: Perspectives from the far north and south, CAB International Cambridge, USA.
32. Hatcher, C. 2017. Rural urban linkages: in the context of sustainable development and environmental protection. Global Land Outlook. working paper. https://www.unccd.int/resources/publications/rural-urban-linkages-context-sustainable-development-and-environmental
33. Henderson, J. V. 2010. Cities and development. Journal of regional science, 50(1), 515-540.
34. Huang, X., Zhou, Q., & Chen, X. 2014. Rural tourism-an accelerator to the coordinated development of urban and rural areas. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(7), 530-534.
35. IIED. 2018. Rural Urban Linkages. Retrieved from. https://www.iied.org/rural-urban-linkages.
36. Imai, K. S., Gaiha, R., & Garbero, A. 2017. Poverty reduction during the rural–urban transformation: Rural development is still more important than urbanisation. Journal of Policy Modeling, 39(6), 963-982.
37. Jennings, S., Cottee, J., Curtis, T., & Miller, S. 2015. Food in an urbanised world: The role of city region food systems in resilience and sustainable development. In Report on Food in an Urbanized World Conference, 4th February 2015. https://www.fao.org/urban-food-actions/resources/resources-detail/en/c/1043628/
38. Jones, P. 2011. The rise of the ‘rural village in the city’and ‘village cities’ in the Pacific Region. In Asia Pacific Network for Housing Research Conference on ‘Neoliberalism and Urbanization in the Asia Pacific. 8-10 December 2011, University of Hong Kong (Vol. 9), Hong Kong.
39. Jones, P., Collier, P., & Spijkerman, D. 2020. Cities as Engines of Growth: Evidence from a New Global Sample of Cities. Journal of Applied Business and Economics, 22(2), 155-185.
40. Leyk, S., Balk, D., Jones, B., Montgomery, M. R., & Engin, H. (2019). The heterogeneity and change in the urban structure of metropolitan areas in the United States, 1990–2010. Scientific data, 6(1), 1-15.
41. Liu, Z., Wei, Y., Li, Q., & Lan, J. 2021. The Mediating Role of Social Capital in Digital Information Technology Poverty Reduction an Empirical Study in Urban and Rural China. Land, 10(6), 634.
42. Markolf, S. A., Chester, M. V., Eisenberg, D. A., Iwaniec, D. M., Davidson, C. I., Zimmerman, R., & Chang, H. 2018. Interdependent infrastructure as linked social, ecological, and technological systems (SETSs) to address lock‐in and enhance resilience. Earth's Future, 6(12), 1638-1659.
43. Mendez-Barron, R. 2016. Economic Structure and Policy Analysis in Rural Localities of Sonora. Agricultura Sociedad y Desarrollo, 13(3), 411-436.
44. Midgley, J. & Cazorla, A. 2012. Planning and Community Development: Case Studies, UC Berkeley– Technical University of Madrid, Published by Grupo GESPLAN-UPM ETSI Agrónomos, Ciudad Universitaria, Madrid, Spain. http://oa.upm.es/33823/7/Planning%20and%20Comunity%20Development.pdf
45. Mulongo, L. S., Erute, B. E., & Kerre, P. M. 2010. Rural-Urban Interlink and Sustainability of Urban Centres in Kenya: A Case of Malaba Town. In 46 th ISOCARP Congress (pp. 1-16).
46. Ndabeni, L. L. 2016. An analysis of rural-urban linkages and their implications for policies that sustain development in a space continuum. Global Monitoring Report, 1-59.
47. Partridge, M., Bollman, D., Olfert, R., & Alasia, A. 2007. Riding the wave of urban growth in the countryside: Spread, backwash, or stagnation? Land Economics, 83(2), 128-152.
48. Peng, B. 2006. A Model of Veblenian Growth, Topics in Macroeconomics, Journal of Macroeconomics, 6 (1): 1-23.
49. Phillipson, J., Shucksmith, M., Turner, R., Garrod, G., Lowe, P., Harvey, D., & Hubbard, C. 2011. Rural economies: incubators and catalysts for sustainable growth, Centre for Rural Economy, Newcastle University, http://www.ncl.ac.uk/guru/documents/govsgrowthreview1.pdf
50. Pinzon-Salcedo, L. A., & Torres-Cuello, M. A. 2018. Community Operational Research: Developing a systemic peace education programme involving urban and rural communities in Colombia. European Journal of Operational Research, 268(3), 946-959.
51. Relu. 2013. Rural areas as engines of economic growth: The contribution and potential of rural businesses and communities has often been overlooked in the policymaking process. Rural Economy and Land Use Programme Centre for Rural Economy School of Agriculture, Food and Rural Development Newcastle University. https://research.ncl.ac.uk/media/sites/researchwebsites/ruralenterpriseuk/Rural%20Areas%20as%20Engines%20of%20Economic%20Growth.pdf
52. Rogerson, J. M. 2016. Maximising the local development potential of Nature Tourism accommodation establishments in South Africa, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure Vol. 3 (1), 1-20.
53. Rollnick, R. 2010. Cities: Engines of Rural Development: Promoting Positive Rural-Urban Linkages, Integrated Development and Sustainable Urbanization Policies to realize enduring Rural Development in Developing Countries. Habitat Debate Journal, 2(1), 85-90.
54. Saarinen, J. 2007. Tourism in peripheries: The role of tourism in regional development in Northern Finland. Tourism in peripheries: Perspectives from the far north and south, 41-52. CAB International Cambridge, USA.
55. Saarinen, J. & Rogerson, C.M. 2014. Tourism and the Millennium Development Goals: Perspectives Beyond 2015. Tourism Geographies, 16 (1), 23-30.
56. SACN. 2014. Series of Papers on Rural-Urban Linkages: Tourism, South African Cities Network. https://www.sacities.net/wp-content/uploads/2020/03/Final-Report-on-Rural-Urban-Tourism2014-1.pdf
57. Sagynbekova, L. 2017. Environment, rural livelihoods, and labor migration: A case study in central Kyrgyzstan. Mountain research and development, 37(4), 456-463.
58. Storeygard, A. 2016. Farther on down the road: transport costs, trade and urban growth in sub-Saharan Africa. The Review of economic studies, 83(3), 1263-1295.
59. Su, B. 2011. Rural tourism in China. Tourism Management, 32(6), 1438-1441.
60. Tacoli, C. 1998. Rural-urban interactions: a guide to the literature. Environment and urbanization, 10(1), 147-166.
61. Tacoli, C., & Vorley, B. 2015. Reframing the debate on urbanisation, rural transformation and food security. IIED Briefing Paper-International Institute for Environment and Development, (17281). https://pubs.iied.org/theme/urban
62. The Statistical Center of Iran. 1966, 1976, 1986, 1996, 2006, 2016. General census of population and housing, Tehran. Iran (In Persian).
63. UN-Habitat. 2020. Enhancing Urban-Rural Linkages to Harness the Transformative Power of Urbanization for Sustainable Development, United Nations Human Settlements Programme, Urban Planning and Design Branch. http://assets.fsnforum.fao.org.s3-eu-west-1.amazonaws.com/public/discussions/contributions/URL_flyer_2016.pdf
64. Vaishar, A., Šťastná, M., & Stonawská, K. 2015. Small towns–Engines of rural development in the South-Moravian region (Czechia): An analysis of the demographic development. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(4), 1395-1405.
65. Wadie, E. 2020. Secondary Cities: Engines of Job Creation in Uganda. World Bank, Washington, DC. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33728 License: CC BY 3.0 IGO
66. Wakeford, R. 2013. Shaping Rural Futures – Sustainable Development for Region-Wide Benefit, 65-86. Published by Ministry of Regional Development, Warsaw. https://www.hutton.ac.uk/sites/default/files/files/andrew's%20article-%20warsaw.pdf#page=31
67. Yaacoub, E., & Alouini, M. S. 2020. A key 6G challenge and opportunity—Connecting the base of the pyramid: A survey on rural connectivity. Proceedings of the IEEE, 108(4), 533-582.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.