دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1401 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 162-143 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


1- دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
2- استاد گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
3- دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
چکیده:   (995 مشاهده)
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی - تحلیلی است، و به دنبال بررسی توسعه اقتصادی با تاکید بر زیرساخت­های ضروری با محوریت راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا در روستا­های شهرستان شفت می­باشد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل­های وزن­دهی شانون و استخراج صفحه برازش، و FARAS، و نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن و مدل شانون نشان داد، در تمامی روستاهای محدوده مطالعاتی به استثنای تعدادی از روستاهای غیر منطبق بر رفتار مدل­های ارائه شده رابطه مستقیمی بین توسعه اقتصاد روستایی و زیر ساخت­های ضروری وجود دارد، اما در بررسی موارد استثناء هم نکاتی به چشم خورد که حائز اهمیت است و می­توان از آن به عنوان نقصان ناشی از نادیده گرفتن  نقش جغرافیایی نواحی در برنامه­ریزی توسعه­ای روستایی در مقیاس دهستانی در محدوده مطالعاتی مورد بررسی قرار داد. همچنین نتایج مدل آراس فازی نشان داد، به ترتیب: توسعه سرمایه­گذاری بخش دولتی در شهر با مقدار وزن 519/0، افزایش عرضه نیروی کار با مقدار وزن 422/0، ارتقای رضایت از درآمد با مقدار وزن 400/0، ارتقای رضایت شغلی با مقدار وزن 384/0، ارتقای امید به آینده شغلی در روستا با مقدار وزن 344/0، افزایش پس­انداز با مقدار 323/0، ایجاد بازار­های نو برای فروش محصولات داخلی با مقدار وزن 312/0، ارتقای سلامت ناشی از کار با مقدار وزن 313/0، توسعه سرمایه­گذاری بخش خصوصی در شهر با مقدار 310/0، بیشترین و کمترین میزان تاثیرپذیری را از زیرساخت­ها به خود اختصاص داده­اند.
متن کامل [PDF 1796 kb]   (361 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/5/9 | پذیرش: 1401/8/16

فهرست منابع
1. Akbarian, R., & Ghaedi, A. 2011. Investment in Economic Infrastructures and Economic Growth: The Case of Iran. Economic Growth and Development Research, 1(3), 48-11. (In Persian) 20.1001.1.22285954.1390.1.3.1.3
2. Akhovat, Mohammad Reza, and Akhovat, Morteza. 2009. Challenges of communication infrastructure of e-villages with e-cities. Electronic city conference. SID. https://sid.ir/paper/810779/fa
3. Badakhshan, Z., Mehrabi Boshrabadi, H., & Mirzaei Khaliladadi, H. R. 2019. The Study Effect of Infrastructures Development on Rural Development of Iran. Agricultural Economics, 12(4), 1-14(In Persian). 10.22034/IAES.2019.61772.1441
4. Bahrami, R. O., habibi, K., & ghaderi, R. 2012. Strategic planning of rural tourism development (case study: rural areas of Kurdistan province). Journal of Urban Ecology Researches, 2(3), 61-74(In Persian). 20.1001.1.25383930.1390.2.3.5.0
5. Baldwin, C., Smith, T., Jacobson, C (2017). Love of the land: Social -ecological connectivity of rural landholders, Journal of Rural Studies 51, 37 -52
6. Christiaanse, S., Haartsen, T (2017). The influence of symbolic and emotional meanings of rural facilities on reactions to closure: The case of the village supermarket, Journal of Rural Studies, 54: 326 -336
7. Darban Astane, A.R. (2008). Management of rural infrastructure development. Tehran: Cultural, Informational and Press Institute of the Municipality Organization. (In Persian).
8. Dolati G, Afrakhte H, Azizpor F, Parizadi T. 2021. Analyzing the Level of Rural Settlement Services based on Distributed Justice(case study: Tankeman district). Journal of Applied researches in Geographical Sciences; 21 (62) :51-71(In Persian). 10.52547/jgs.21.62.51
9. Ebrahimi, M.A, Amini, A.M & Mikael, S. H .2015. Investigation of infrastructure and superstructure services in Rural-Guide Plan in Amol Township. Journal of Studies of Human Settlements Planning, 9(26), 105-119.(In Persian)
10. Ghosal, S. (2013). Soft or Hard: Infrastruture Matters in Rural Economic Empowerment. Infrastruture Development, 2(5):135-149.
11. Hajipour M, Javan F. 2019. The political economy of livestock decline in Iran. Space economy and rural development; 9 (31): 191-218(In Persian). 20.1001.1.23222131.1399.9.31.9.2
12. Hudson, Ronald; Ralph, Haas and Edwin. 1983. Vahid Infrastructure Management (Comprehensive Design, Construction, Maintenance, Reconstruction and Renovation), translated by Mohammad Taghi Banki, published by Amir Kabir University of Technology, Tehran(In Persian).
13. Irandoost K, Alizadeh H, Tavallaii R. 2014. Analyzing the level of development in rural areas using Factor and cluster analysis, Case study: Kurdistan province(In Persian). URL: http://jhre.ir/article-1-257-fa.html
14. Jamini, D., Ghadermarzi, H., Mafakheri, A., Jamshidi, A., Nikbakht, S (2013). Investigation and assessment of factors that influence sustainable farming: a case study of rice farmers in Shirvan Cherdavel Town, Ilam province, Iran, International Journal of AgriScience, 3(6), pp: 444 -452.
15. Karimi. F, Ahmadvand. M. 2014. Modeling the development levels of rural areas in the central part of Boyer Ahmad city. Applied Research Journal of Geographical Sciences; 14 (33): 91-111(In Persian). http://jgs.khu.ac.ir/article-۱-۱۹۶۳-fa.html
16. Katola, A. (2010). The Infrastruture Development-A Key Factor for Subtainable Development of Rural Areas. Infrastruture Development, 3(1): 27-33.
17. Mirzazadeh H, Parizadi T. 2018. Analysis of Factors Affecting Regional Development in Iran. Journal of Applied researches in Geographical Sciences; 18 (50) :179-198(In Persian). 10.29252/jgs.18.50.179
18. Molaei, N., & Salehi babamiri, C. 2017. Proposed Model for Space Geographic Engineering Strategy in Iran's Regional Planning. Geographical Engineering of Territory, 1(1), 1-12(In Persian).
19. Morris, W., Henley, A., Dowell, D (2017). Farm diversification, entrepreneurship and technology adoption: Analysis of upland farmers in Wales, Journal of Rural Studies, 53: 132 -143.
20. Riahi V, Nouri A. 2015. Variation of Economic Activities and Achievement of rural sustainability Case: Khoramdareh. SPACE ECONOMY & RURAL DEVELOPMENT; 3 (10) :113-128(In Persian). http://serd.khu.ac.ir/article-1-2171-fa.html
21. ROKNEDDIN EFTEKHARI, A., SojasiQeidari, H., & Razavi, S. H. 2018. Strategies for the Development of Agricultural Entrepreneurship in Iran's Rural Areas: A Case Study of Khodabandeh County. Village and Development, 13(3), 1-29(In Persian).
22. Rosa, M (2002). Rural Tourism in Spain, Annals of tourism Research, 29(4), pp: 1101 - 1110. - Shamsodini, A., Jamini, D., Jamshidi, AR (2016). Measurement and analysis of social stability in rural areas (Case study: Javanrood Township), Journal of Rural Research, 7(3), pp: 486 -503.
23. Rosa, M (2002). Rural Tourism in Spain, Annals of tourism Research, 29(4), pp: 1101 - 1110. - Shamsodini, A., Jamini, D., Jamshidi, AR (2016). Measurement and analysis of social stability in rural areas (Case study: Javanrood Township), Journal of Rural Research, 7(3), pp: 486 -503
24. Saidi, Abbas. 2014. Basics of Rural Geography, Tehran. SAMT Publications(In Persian).
25. Skuras, D., Petrou, A., Clark, G (2006). Demand for rural tourism: the effects of quality and information, Agricultural Economics, vol 35, pp: 183 -192
26. SojasiQeidari, H., Sadeghloo, T., sadeghi, H., & gaffari, H. M. 2016. Setting Development Strategies for ICT Services and Infrastructures in Iran through Economic Territorial Planning Approach (Case study: Kermanshah, Semnan, Fras and eastern Azarbijan Provinces). , 8(31), 29-53(In Persian).
27. Uphoff, N. and Miltion, E. (1984). Local Organization Intermediatries In Rural Development. Cornoll University Press, London.
28. Urbano, D., Toledano, N., Soriano, D. (2010). Analyzing social entrepreneurship from an institutional perspective: Evidence from Spain, Journal of Social Entrepreneurship, 1(1), 54 - 69.
29. Wellbrock, W., Roep, D., Mahon, M., Kairyte, E., Nienaber, B., Dolores, M., García, D., Kriszan, M., Farrell, M (2014). Arranging public support to unfold collaborative modes of governance in rural areas, Journal of Rural Studies, 32, pp 420 -429.
30. Yasoori M, Emami S F, Sejodi M. 2016. Spatial Justice Of having the advantages Of Facilities And Service In Rural Settlements Villages Of Province Gilan). Journal of Applied researches in Geographical Sciences; 16 (41) :95-116(In Persian). 20.1001.1.22287736.1395.16.41.5.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.