دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1401 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 142-123 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

صیدایی سید اسکندر، صادقی حجت الله، جوان فرهاد. واکاوی نقش مولفه امنیت بر مدت زمان اقامت گردشگران در استان چهارمحال و بختیاری. مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی. 1401; 3 (4) :123-142

URL: http://gsma.lu.ac.ir/article-1-377-fa.html


1- دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
2- دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. ، Hojat.sadeghi65@gmail.com
3- دکتری گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
چکیده:   (966 مشاهده)
امنیت یکی از شاخص های مهم در راستای توسعه صنعت گردشگری است. این شاخص بر متغیرهای مختلفی می تواند تاثیرگذار باشد که از مهمترین آنها، متغیر مدت زمان اقامت گردشگران است. مدت زمان اقامت گردشگران، نقش اساسی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق گردشگری ایفاء می نماید. هدف این تحقیق بررسی نقش و تاثیرات شاخص امنیت از جنبه های مختلف بر مدت زمان اقامت گردشگران در استان چهارمحال و بختیاری است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده ها از طریق روش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسش نامه بوده است. روایی پرسش نامه انجام و پایایی نیز با آلفای کرونباخ بیشتر از 70/0 تایید شد. جامعه آماری تحقیق را گردشگران حاضر در شش منطقه شامل شهر چلگرد و روستاهای دیمه، شیخ علیخان، سرآقاسید، بنواستکی و قلعه تبرک تشکیل داده اند که آماری در زمینه تعداد آنها در دسترس نبوده است. حجم نمونه 250 گردشگر تعیین شد. نتیجه نشان داد که 17 عامل بر مدت زمان اقامت گردشگران در سطح معناداری کمتر از 05/0 تاثیرگذار هستند. بیشترین تاثیرگذاری مربوط به عامل قیمت و هزینه خدمات با میانگین 99/3  و سپس عامل وجود اقامتگاه با میانگین 89/3 است. نتیجه آزمون تی تک­نمونه­ای نشان داد که سه شاخص امنیت اجتماعی-فرهنگی، امنیت اقتصادی و شاخص امنیتی اقامتگاه های گردشگری، در سطح کمتر از 05/0 بر مدت زمان اقامت گردشگران نقش دارد. همچنین نتیجه رگرسیون نیز از تاثیرگذاری شاخص امنیت اقتصادی 32 درصد، شاخص امنیت اجتماعی و فرهنگی 25 درصد و شاخص امنیت اقامتگاه های گردشگری 21 درصد بر متغیر مدت زمان اقامت گردشگران اشاره دارد.  سنجش وضعیت مولفه امنیت در مناطق گردشگری نیز با سطح معناداری کمتر از 05/0 و میانگین 29/3 تایید می نماید که وضعیت مولفه امنیت متوسط ارزیابی شده است. 
متن کامل [PDF 1295 kb]   (206 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/4/22 | پذیرش: 1401/6/3

فهرست منابع
1. Boto-García, D., Baños-Pino, J. F., & Álvarez, A. 2019. Determinants of tourists’ length of stay: A hurdle count data approach. Journal of Travel Research, Vol.58.No.6.pp.977-994. https://doi.org/10.1177/0047287518793041
2. Ghareghul, N. 2019. Study of the importance of tourism on the lives of residents of Bandar Turkmen. Journal of Research in Humanities Education, Vol.5. No. 18. Pp. 57-70. Doi: 20.1001.1.27172260.1399.6.18.5.8 (In Persian).
3. Harishchian, M., Azari, A., Mahmoudzadeh, H., & Sherizadeh, A. 2017. Evaluation of factors affecting the length of stay and permanence of tourists (case study: Tabriz city). Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning of Islamic World Countries, Tabriz, Iran. https://civilica.com/doc/776693/ (In Persian).
4. Horng, J. S., Hsu, H., & Tsai, C. Y. 2018. An assessment model of corporate social responsibility practice in the tourism industry. Journal of Sustainable Tourism, Vol.26.No.7.pp.1085-1104. https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1388384
5. Jacobsen, J. K. S., Gössling, S., Dybedal, P., & Skogheim, T. S. 2018. Exploring length of stay: International tourism in south-western Norway. Journal of Hospitality and Tourism Management,Vol. 35. No2.pp. 29-35.‌ https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.02.003
6. Jahfar, M. ., & Khoshkam, M. 2014. Length of Stay and Tourism Facility Assessment: The Viewpoint of Malaysian Tourists at Langkawi, Article available. at http://www.shs-conferences.org.
7. Jonny, S., & Donyabin, F. 2016. Investigation of factors affecting the number and length of stay of national tourists: an inter-provincial stud. Journal of Tourism Planning and Development, Vol. 6. No.22. pp. 30-53. https://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_1706.html (In Persian).
8. Kazuzuru, B. 2014. Determinants of Tourist Length of Stay in Tanzania. International Journal of Business and Social Science. Vol.5. No.9.pp.204-214. https://ijbssnet.com/journals/Vol_5_No_9_1_August_2014/19.pdf
9. Khalid, U., Okafor, L. E., & Burzynska, K. 2021. Does the size of the tourism sector influence the economic policy response to the COVID-19 pandemic?”. Current Issues in Tourism.Vol24. No.19,pp.2801-2820. https://doi.org/10.1080/13683500.2021.1874311
10. Kim, M. J., Bonn, M., & Lee, C. K. 2020. The effects of motivation, deterrents, trust, and risk on tourism crowdfunding behavior. Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol.25. No.3. pp. 244-260. https://doi.org/10.1080/10941665.2019.1687533
11. Kim, S., Timothy, D., & Han H.C. 2007. Tourism and political ideologies: A case of tourism in North Korea. Tourism Management.Vol. 28. No.3. pp.1031-1043. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.08.005
12. Kock, F., Josiassen, A., Assaf, A. G., Karpen, I., & Farrelly, F. 2019. Tourism ethnocentrism and its effects on tourist and resident behavior. Journal of Travel Research,Vol.58. No.3. pp.427-439. https://doi.org/10.1177/00472875187555
13. Kreck, L.A. 1998. Tourism on Former Eastern European Sociaeties: Ideology in Confilict with Requisites. Journal of travel research. Vol.36. No.2. pp. 62-67. https://doi.org/10.1177/004728759803600408
14. Mckercher, B. ., & Lau, G. 2008. Movement patterns of tourists within a destination. Tourism Geographies,Vol.10.No.3.pp. 355-374. https://doi.org/10.1080/14616680802236352
15. Nahimabadi, N., & Javan, F. 2019. Analysis of factors influencing the length of stay of tourists in Mashhad city ecotours. Journal of Rural and Sustainable Development of Space, Vol.1. No.1. pp.69-84. 10.22077/VSSD.2020.3551.1004 (In Persian).
16. Nicolau, J. L., Zach, F. J., & Tussyadiah, I. P. 2018. Effects of distance and first-time visitation on tourists’ length of stay. Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol.42. No.7.pp.1023-1038. https://doi.org/10.1177/10963480166549
17. Rafiei, H., Parsapour, S., & Rahnama, A. 2015. Socio-economic factors affecting the permanence of domestic tourists (Mashhad city case study). Journal of Tourism Social Studies, Vol.4. No.7. pp. 8-35. https://www.sid.ir/paper/511590/fa (In Persian).
18. Sadeghi, H., & Mousavifard, P. 2019. The role of dams in the sustainable development of rural tourism (case study: villages upstream of the 3 Karun dam in Izeh County), Journal of Rural and Sustainable Space Development, Vol.1. No.1. pp.85-98. Doi: 10.22077/VSSD.2020.3486.1002 (In Persian).
19. Sadeghi, H., Safari Ali Akbari, M., Ahmadianfard, K., & Gholamian Hosseinabadi, S. 2017. Knowledge and analysis of social security in tourism target villages (case study: Isfahan province). Journal of human settlements planning studies, Vol. 13. No.2. pp.483-503. https://jshsp.rasht.iau.ir/article_543096.html (In Persian).
20. Salimi, M.R., Yapneg Gharawi, M., Mohammadbeigi Salkhouri, M., & Balichaladar, M. 2021. The influence of social trust and security of urban spaces in the development of urban tourism (case study: Gorgan city). Journal of Geographical Studies of Mountainous Areas,Vol.1. No.5. pp.23-38. Doi: 20.1001.1.27172325.1400.2.5.3.7 (In Persian).
21. Sharbati, A., Nazari, H., Talshi, M., Musa Kazemi, M. 2021. Typology, assessment of the effects and consequences of tourism of second homes (case study: rural settlements in the west of Golestan province). Journal of Geographical Studies of Mountainous Areas, Vol.2. No. 7. pp.1-23. 20.1001.1.27172325.1400.2.7.1.9 (In Persian).
22. Sun, J., Yang, Y., & de Jong, A. 2020. A geographical approach to trust in tourism. Tourism Geographies. Vol. 22. No.(4-5). pp.768-786. DOI: 10.1080/14616688.2019.1652337
23. Tarlow, P. 2014. Tourism Security: Strategies for Effectively Managing Travel Risk and Safety. Tourism Management,Vol.16.No.2.pp.138-150. https://perpus.univpancasila.ac.id/repository/EBUPT181514.pdf
24. Tosun, C. 2001. Challenges of sustainable tourism development in the developing world: the case of turkey. Journal of Tourism Management,Vol22. No.4. pp.289-303. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00060-1
25. Yusup, M.F., Kanyan, A., Kasuma, J., Kamaruddin, H. & Adlin, J. 2016. Determinants of factors and the growth of tourism industry in Langkawi Island. Journal of Scientific Research and Development. Vol3.No.2.pp.13-20.
26. Zarei, G., & Zarei, H. 2018. Identifying factors related to increasing the length of stay of health tourists in Sarein. Journal of Health Information Management,Vol.16. No.5. pp.214-221. https://www.sid.ir/paper/122115/fa (In Persian).
27. Zia, H., Estehlaji,A., Falahtabar,N., Wali Shariat Panaei, M. 2018. “Analysis of key factors affecting the sustainable development of tourism (case study: Soumesara city)”. Journal of Human Settlements Planning Studies,Vol..5. No.13. pp. 59-71. https://gjts.malayer.iau.ir/article_669280.html (In Persian).

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق